Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Klinisk mastitis hos lakterende køer forårsaget af penicillinfølsomme streptokokker og stafylokokker.

Dosering og indgivelsesmåde

Intramammær anvendelse.

Hele indholdet i en intramammær sprøjte (svt. 600 mg benzylpenicillin(procain) -monohydrat) indføres i den inficerede mælkekirtel en gang dagligt efter udmalkning. Behandlingen fortsættes i 3-5 dage.

Afhængig af den kliniske tilstand kan parenteral behandling være nødvendig.

 

Rengør og desinfincer pattespidsen og patteåbningen omhyggeligt inden administration. Fjern hætten på sprøjtens spids og injicér forsigtigt indholdet i patten. Intramammærsprøjten har en dobbelt spids. Det anbefales kun at fjerne den yderste hætte, hvorved der fremkommer en ca. 5 mm lang spids. Ved at bruge den korte spids reduceres den mekaniske irritation af pattekanalen, når præparatet administreres (delvis indføring). Hvis den indre hætte også fjernes fremkommer en ca. 20 mm lang spids. Denne kan kun bruges undtagelsesvis for at lette injektionen, f.eks. i en patte med udtalt ødem (fuld indføring). Den delvise indføringsteknik foretrækkes, når det er muligt. Efter injektion masseres kirtlen for at fordele præparatet jævnt.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der set overfølsomhedsreaktioner over for penicillin eller procain, som kan inkludere symptomer som ødem, hudforandringer, som urticaria, angioødem eller rødmen og anafylaktisk shock, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Hvis bivirkninger optræder bør behandlingen stoppes og symptomatisk behandling indledes.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, andre stoffer i β lactam gruppen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til infektioner med patogener, der producerer β-lactamase.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bør ikke anvendes samtidig med bakteriostatisk virkende stoffer. Tetracykliner, makrolider, sulfonamider, lincomycin eller tiamulin kan hæmme den antibakterielle virkning af penicilliner på grund af den hurtigt indsættende bakteriostatiske virkning.

Særlige advarsler

Hvis præparatet anvendes til behandling af mastitis forårsaget af Staphylococcus aureus, kan brug af passende parenteral antimikrobielbehandling være nødvendig.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE