Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Mastitis hos lakterende køer forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

 

Som supplement til parenteral behandling med penicillin ved klinisk mastitis forårsaget af invasive bakteriearter, f.eks S. aureus.

Dosering og indgivelsesmåde

En sprøjtes indhold indføres i mælkekirtlen efter udmalkning én gang dagligt. For at opnå højere lægemiddelkoncentration i vævet anbefales samtidig parenteral administration af penicillin specielt i tilfælde hvor infektionen er forårsaget af invasive bakterierarter, f.eks S. aureus. Behandlingen fortsættes i 3-5 dage.

 

Rengør pattespidsen omhyggeligt inden administrering. Fjern hætten på sprøjtens spids og injicér indholdet i pattekanalen.

 

Sprøjten har en dobbelt spids. Normalt anbefales det kun at fjerne den yderste hætte hvorved der fremkommer en ca. 5 mm lang spids. Ved at bruge den korte spids reduceres den mekaniske irritation af pattekanalen, når præparatet administreres.

 

Hvis den indre hætte også fjernes fremkommer en ca. 20 mm lang spids. Denne kan bruges for at lette injektion, f.eks. i en patte med udtalt ødem. Efter injektion masseres patten for at fordele præparatet jævnt. Kirtlen kan udmalkes hver anden time.

Bivirkninger
Ved overfølsomhed over for penicillin eller prokain kan der optræde bivirkninger som
ødem, hudforandringer og anafylaktisk shock.
Kontraindikationer
Overfølsomhed over for penicillin eller prokain.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide effekt af penicillin modvirkes ved samtidig behandling med bakteriostatisk virkende antibiotika som tetracyklin eller spiramycin.

Særlige advarsler for hver dyreart
Ingen.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE