Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Aktiv immunisering af heste fra 8-månedersalderen for:
- Nedsat kropstemperatur, hoste, synkebesvær og tegn på depression (appetitløshed, ændret adfærd) i det akutte stadium af infektion med Streptococcus equi.
- Reduktion i antallet af abscesser i submandibulære og retrofaryngeale lymfeknuder.

Indtræden af immunitet:
- 2 uger efter den anden vaccination.

Varighed af immunitet:

2 måneder efter den anden vaccination.


Vaccinen er beregnet til heste, for hvilke der klart er identificeret høj risiko for Streptococcus equi-infektion fra områder, hvor dette patogen vides at være til stede.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.
Ryst hætteglasset grundigt før brug. Undgå anbrud af flere hætteglas. Undgå kontaminering.

 

Vaccinationsprogram:
Primært vaccinationsforløb:
Administrer én dosis (2 ml) ved intramuskulær injektion, efterfulgt af endnu en dosis (2 ml) efter fire uger.

 

Revaccination:
Der foreligger ikke data om forlænget klinisk immunitet ved revaccination med en enkelt dosis.

 

Hos heste med høj risiko for S. equi-infektion anbefales det derfor at gentage det primære vaccinationsprogram efter to måneder.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Forbigående stigning i kropstemperaturen på op til 2,6° C i 1-5 dage er meget almindelig efter vaccination.

 

Okulært udflåd, som kan være mukopurulent og komme fra begge øjne, ses meget almindeligt i 1-5 dage efter vaccinationen.

 

Forbigående lokale vævsreaktioner på injektionsstedet, kendetegnet ved varme, smerter og hævelse (ca. 5 cm i diameter) er meget almindelige og varer i op til fem dage. Hyppigheden af reaktioner på injektionsstedet er mere udtalt efter den anden primære dosis og efterfølgende doser. Hævelser på injektionsstedet over 8 cm er ikke almindeligt; størstedelen af disse er blevet observeret i brystmusklen. Muskelstivhed omkring injektionsstedet forekommer ikke almindeligt.

 

Appetitløshed og adfærdsændringer af en dags varighed er almindelige.


I meget sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner. Hyppigheden af bivirkninger er
defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr udviser bivirkninger)
- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr)
- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10 000 dyr, herunder enkeltstående tilfælde)

Kontraindikationer
Ingen.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen information om vaccinens sikkerhed og effektive virkning ved anvendelse sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel afgørelse om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter anvendelse af et andet veterinærlægemiddel må derfor træffes på individuel basis.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

 

Vaccinationens virkning på de videre stadier af infektionen, ruptur af udviklede lymfeknudeabscesser, forekomst af efterfølgende bærerstatus, vandrende kværke (metastatiske abscesser), hæmoragisk purpura og myositis og restitution kendes ikke.

 

Der er påvist effektiv virkning hos den enkelte hest i form af reduktion af kliniske sygdomstegn i det akutte stadium af infektionen. Vaccinerede heste kan blive smittet og udskille S. equi.

 

Der foreligger ingen information om anvendelsen af vaccinen hos seropositive dyr, herunder dyr med maternelle antistoffer.

 

Biosikringsforanstaltninger, der skal begrænse risikoen for introduktion og spredning af S. equi-infektion i anlæg, bør være en del af styringsværktøjerne, uanset vaccination med dette produkt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN