Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til sedering af heste.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

 

Forfyldt sprøjte

Produktet er indeholdt i en 10 ml eller 15 ml sprøjte af polyethylen. Stemplet har en låsering, som skal justeres til at afgive det påkrævede volumen i henhold til retningslinjerne for dosering. 1,0 ml intervaller er påtrykt sprøjtens stempel, men det er også muligt at dosere med 0,5 ml intervaller.

Inden sprøjten benyttes første gang, drejes låseringen med uret indtil den ligger ud for 0,0 ml mærket (siden af ringen med front mod sprøjtecylinderen). Drejning af låseringen mod uret vil bevæge ringen bagud. Drej låseringen bagud, indtil den venstre side af låseringen kommer ud for det volumen af den orale gel, der skal administreres.

Placér sprøjten i dyrets mund og tryk den påkrævede dosis ind i kindposen. Gelen kan også blandes med mad.

 

Glasflaske

Produktet er fyldt på glasflasker med 10, 15, 20, 30 og 50 ml med CRC-lukning og leveres med en 5 ml sprøjte med en doseringsgraduering, der tillader nøjagtig dosering af 0,1 eller 0,2 ml. Træk den passende dosis op fra flasken ved brug af den medfølgende sprøjte.

 

Sprøjten sættes ind i dyrets mund og den passende dosis trykkes ud i dyrets kind. Gelen kan også blandes med mad.

 

Mængde, der skal indgives

 

Moderat sedering: 0,15 mg acepromazin per kg legemsvægt

 

Retningslinjer for dosering:

 

Legemsvægt (kg)

200

300

400

450

500

600

Dosis (ml)

1,0

1,5

1,5

2,0

2,5

2,5

 

Doseringsoplysningerne ovenfor gives som en retningslinje. Doseringen kan varieres til at indgive mellem 0,5 og 1,5 gange anbefalingen ovenfor, afhængig af det påkrævede niveau af sedering. Dvs. for let sedering, indgiv halvdelen af den anbefalede dosis og for dybere sedering indgiv 1½ gange den anbefalede dosis.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

 

Da acepromazin nedætter tonus i det sympatiske nervesystem kan der forekomme et forbigående fald i blodtrykket efter administration.

Hæmning af temperaturregulering.

De følgende reversible ændringer er mulige i hæmogrammet:

- forbigående fald i erytrocyt antal og hæmoglobinkoncentration;

- forbigående fald i trombocyt- og leukocyt antal.

Fordi det øger sekretion af prolactin, kan administrationen af acepromazin lede til forstyrrelser i fertilitet.

Penis prolaps kan forekomme på grund af afslapning af retraktor penismusklerne. Retraktion af penis skulle blive synlig inden for to til tre timer. Hvis dette ikke finder sted, er det tilrådeligt at kontakte en veterinærkirurg. Mangel på retraktion er særligt bekymrende hos hingste til avl. Acepromazin har medført parafimose nogle gange som efterfølger til priapisme.

I sjældne tilfælde kan der udvikles paradokse ophidselsesreaktioner.

Modstridende kliniske tegn på aggressivitet og generaliseret CNS-stimulation kan forekomme.

Prolaps af blinkhinden er også blevet nævnt som en mulig bivirkning hos heste.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved tilfælde af post-traumatisk shock eller hypovolæmi.

Må ikke anvendes til dyr i en tilstand af kraftig emotionel irritation.

Må ikke anvendes til dyr med epilepsi.

Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.

Må ikke anvendes til dyr med hjerteinsufficiens.

Må ikke anvendes til dyr med hæmatologiske lidelser/koagulopatier.

Må ikke anvendes til dyr, der lider af hypotermi.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til nyfødte.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Acepromazin forstærker virkningen af centrale depressive lægemidler.

 

Samtidig administration, eller administration til heste, der nyligt er behandlet med organofosfater, bør undgås, da disse molekyler forstærker de toksiske virkninger af acepromazin. Da acepromazin nedsætter tonus i det sympatiske nervesystem, bør samtidig behandling med blodtrykssænkende produkter ikke finde sted.

 

Antacida kan medføre et fald i den gastrointestinale absorption af acepromazin efter oral administration.

 

Opiater kan forstærke de hypotensive virkninger af acepromazin.

Særlige advarsler

Sedering varer i cirka seks timer, selvom den aktuelle varighed og dybde af sedering er meget afhængig af det individuelle dyrs tilstand.

Øgning af dosering over den anbefalede, resulterer i forlænget virkning og bivirkninger, men ingen dybere sedering.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE