Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til sedering og præmedicinering før anæstesi.

Antiemetisk virkning, i tilfælde af opkastning i forbindelse med køresyge.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

 

Let sedering: 1,0 mg acepromazin/kg legemsvægt

Dybere sedering: 2,0 mg acepromazin/kg legemsvægt

Præmedicinering: 3,0 mg acepromazin/kg legemsvægt

Anti-emetisk effekt: 1,0 mg/kg legemsvægt

 

Dosis, der skal administreres til hunde, der vejer ≥35 kg, bør ikke være mere end 1 mg/kg for ethvert niveau af sedering/præmedicinering.

 

Doseringsinformationen ovenfor gives som en retningslinje og bør tilpasses hver patient, under hensyntagen til de forskellige faktorer (f.eks. temperament, race, legemsvægt, nervøsitet etc.), der kan påvirke følsomheden over for sedativer.

 

De følgende tabeller er beregnet som en dispenseringsvejledning, afhængig af den ønskede grad af sedering:

 

Forfyldt 10 ml sprøjte

 

 

Let sedering

Dybere sedering

Præmedicinering

Legemsvægt

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

> 17,5 kg – 25 kg

0,50

1,00 – 0,70

1,00

2,00 – 1,40

1,50

3,00 – 2,10

> 25 kg – <35 kg

0,50

0,70 – 0,50

1,50

2,10 – 1,50

2,00

2.80 –2,00

 

Glasflaske

 

 

Let sedering

Dybere sedering

Præmedicinering

Legemsvægt

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

Gel (ml)

Doseringsområde (mg/kg)

> 1,75 kg – 3,5 kg

0,05

1,00 – 0,50

0,10

2,00 – 1,00

0,15

3.00 – 1,50

>3,5 kg – 5,25 kg

0,10

1,00 – 0,67

0,20

2,00 – 1,33

0,30

3,00 – 2,00

>5,25 kg – 7,0 kg

0,15

1,00 – 0,75

0,30

2,00 – 1,50

0,45

3,00 – 2,25

>7,0 kg – 8,75 kg

0.20

1.00 – 0,80

0,40

2,00 – 1,60

0,60

3,00 – 2,40

> 8,75 kg – 10,5 kg

0,25

1,00 – 0,83

0,50

2,00 – 1,67

0,75

3,00 – 2,50

> 10,5 kg – 14 kg

0,30

1,00 – 0,75

0,60

2,00 – 1,50

0,90

3,00 – 2,25

> 14 kg – 17,5 kg

0,40

1,00 – 0,80

0,80

2,00 – 1,60

1,20

3,00 – 2,40

> 17,5 kg – 21 kg

0,50

1,00 – 0,83

1,00

2,00 – 1,67

1,50

3,00 – 2,50

> 21 kg – 24,5 kg

0,60

1,00 – 0,86

1,20

2,00 – 1,71

1,80

3,00 – 2,57

> 24,5 kg – 28 kg

0,70

1,00 – 0,88

1,40

2,00 – 1,75

2,10

3,00 – 2,63

> 28 kg – <35 kg

0,80

1,00 – 0,80

1,60

2,00 – 1,60

2,40

3,00 – 2,40

 

Man bør især være omhyggelig med hensyn til nøjagtigheden af dosering. For at sikre nøjagtighed af dosering bør legemsvægten af dyret, der skal behandles, bestemmes forud for dosering.

 

Forfyldt sprøjte

Produktet er fyldt i en 10 ml sprøjte af polyethylen. Det falsede stempel har en låsering, som skal justeres til at levere den påkrævede mængde i henhold til retningslinjerne for dosering. 1,0 ml intervaller er påtrykt sprøjtens stempel, men stemplet har fordybninger/er falset med intervaller på 0,5 ml. En enkelt drejning af låseringen vil flytte ringen tilbage og tillade et doseringsvolumen på 0,5 ml at blive presset ud. To drejninger af låseringen vil levere et doseringsvolumen på 1,0 ml. Tre drejninger af låseringen er påkrævet for en dosis på 1,5 ml.

Sprøjten bringes ind i dyrets mund og den passende dosis trykkes ud i dyrets kind.

Gelen kan også blandes med mad.

 

Glasflaske

Produktet er påfyldt 10 ml glasflasker med børnesikret lukning og leveres med en sprøjte med en doseringsgraduering, der tillader nøjagtig dosering. 1 ml sprøjten kan administrere 0,05 til 1,0 ml med 0,05 ml trin. Træk den passende dosis op fra flasken ved hjælp af den medfølgende sprøjte. Sprøjten føres ind i dyrets mund og den passende dosis trykkes ud i dyrets kind.

Noget produkt vil blive tilbage i glasflasken, dvs. det kan ikke trækkes op.

Gelen kan også blandes med mad.

 

Hos hunde sætter sederingen sædvanligvis ind efter 15-30 minutter og varer 6-7 timer.

Bivirkninger

Hypotension, takykardi, øgning i respirationsfrekvens, arytmi, pupilforsnævring, tåreflåd, ataxi og hæmning af temperaturreguleringen.

Uønskede kliniske tegn som aggressivitet og generaliseret CNS-stimulation kan forekomme.

De følgende reversible ændringer er mulige i hæmogrammet:

- forbigående fald i erytrocyt antal og hæmoglobinkoncentration;

- forbigående fald i trombocyt-og leukocyt antal.

Da det øger sekretionen af prolactin, kan administrationen af acepromazin lede til forstyrrelser i fertilitet.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved tilfælde af hypotension, post-traumatisk shock eller hypovolæmi.

Må ikke anvendes til dyr i en tilstand af kraftig emotionel irritation.

Må ikke anvendes til dyr, der lider af hypotermi.

Må ikke anvendes til dyr med hæmatologiske lidelser/koagulopatier eller anæmi.

Må ikke anvendes til dyr med hjerte- og eller lungeinsufficiens.

Må ikke anvendes til dyr med en eksisterende tendens til kramper eller med epilepsi.

Må ikke anvendes til hunde, der er under 3 måneder gamle.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Acepromazin forstærker virkningen af centrale depressive lægemidler.

Samtidig administration eller administration til dyr, der for nylig er behandlet med organofosfater eller procainhydrochlorid (et lokalanæstetikum) bør undgås, da disse molekyler forstærker de toksiske virkninger af acepromazin.

Da acepromazin nedsætter tonus i det sympatiske nervesystem, bør samtidig behandling med blodtryksænkende produkter ikke finde sted.

Antacida kan medføre et fald i den gastrointestinale absorption af acepromazin efter oral administration.

Opiater og adrenalin kan forstærke de hypotensive virkninger ved acepromazin.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE