Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Understøttende behandling ved ulcus cornea.

Dosering og indgivelsesmåde

Okulær anvendelse.

 

Produktet skal administreres i de(t) påvirkede øje/øjne med en dosis på 2 øjendråber 3 til 4 gange daglig.

 

Vejledning i åbning af beholderen og montering af dråbetælleren

- Vask hænderne grundigt med henblik på at undgå mikrobiel kontaminering af indholdet i hætteglasset.

- Vip metalkapslen op, og træk den helt af langs de forskårne linjer. Fjern derefter resten af metalforseglingen (billede 1).

- Fjern den orangefarvede prop (billede 2) fra hætteglasset.

- Undlad at berøre hætteglassets åbning, efter at proppen er blevet fjernet.

- Tag dråbetælleren med den lille hvide skruehætte på toppen ud af posen uden at berøre den ende, der skal sættes på hætteglasset, sæt den fast (billede 3) på hætteglasset, og tag den derefter aldrig af igen.

- Produktet er nu klar til brug (billede 4).

 

Vejledning vedrørende brugen

Fjern den lille hvide skruehætte for at administrere produktet. Hold fast om hundens/kattens hoved i en let opadvendt position. Hold beholderen opret over øjet, men uden at berøre øjet. Lad hånden/lillefingeren hvile på hundens/kattens pande for at opretholde afstanden mellem beholderen og øjet. Træk forsigtigt det påvirkede øjes øjenlåg nedad. Herved dannes der en lille lomme i øjenlåget. Tryk let på dråbetælleren for at administrere to dråber ned i lommen i øjenlåget, som du har lavet.

Vær forsigtig med ikke at berøre spidsen på dråbetælleren efter åbning af beholderen, og sæt den hvide hætte på igen efter brug. Læg beholderen tilbage i kartonen i oprejst position og opbevar produktet utilgængeligt for børn indtil næste administration.

 

Behandlingen bør fortsættes i overensstemmelse med dyrlægens anbefalinger.

Hvis der er tale om kombinationsbehandling med andre øjenprodukter, skal der gå mindst 5 til 10 minutter mellem behandlingerne. Hvis behandlingen kombineres med ikke-vandige, olieholdige øjenprodukter, skal acetylcystein øjendråber administreres først.

Bivirkninger

Som det gælder for alle øjendråbeopløsninger, kan der opstå milde og kortvarige ubehagsreaktioner efter administration.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE