Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

 

Heste, kvæg, geder, svin, hunde og katte:

Behandling af inflammation og allergiske reaktioner.

 

Heste:

Behandling af artritis, bursitis eller tenosynovitis.

 

Kvæg:

Behandling af primær ketose (acetonæmi).

Induktion af fødsel.

 

Geder:

Behandling af primær ketose (acetonæmi).

Dosering og indgivelsesmåde

 

Heste

Intravenøs, intramuskulær, intraartikulær og periartikulær anvendelse.

 

Hunde og katte

Intravenøs, intramuskulær og subkutan anvendelse.

 

Kvæg, geder og svin

Intravenøs og intramuskulær anvendelse.

 

Til behandling af inflammatoriske eller allergiske tilstande anbefales de følgende gennemsnitsdoser. Den reelt anvendte dosis bør imidlertid fastsættes af symptomernes sværhedsgrad og i hvor lang tid, de har været til stede.

 

Art Dosering

Heste, kvæg, geder, svin 0,06 mg dexamethason/kg legemsvægt (1,5 ml præparat/50 kg legemsvægt)

Hunde, katte 0,1 mg dexamethason/kg legemsvægt (0,5 ml præparat/10 kg legemsvægt)

 

Til behandling af primær ketose rådes til en dosis på 0,02–0,04 mg dexamethason/kg legemsvægt (kvæg: 5–10 ml præparat pr. 500 kg legemsvægt, geder: 0,65–1,3 ml præparat pr. 65 kg legemsvægt), der gives ved en enkelt, intramuskulær injektion, afhængigt af dyrets størrelse og symptomernes varighed. Højere doser (dvs. 0,04 mg/kg) vil være nødvendige, hvis symptomerne har været til stede i nogen tid, eller hvis dyr med tilbagefald bliver behandlet.

 

Til induktion af fødsel hos kvæg - for at undgå et for stort foster og ødem i brystkirtlerne. En enkelt intramuskulær injektion på 0,04 mg dexamethason/kg legemsvægt (svarende til 10 ml præparat for en ko, der vejer 500 kg) efter dag 260 i drægtighedsperioden.

Fødslen vil normalt finde sted i løbet af 48–72 timer.

Til behandling af artritis, bursitis eller tenosynovitis ved intraartikulær eller periartikulær injektion hos heste.

Dosis 1–5 ml præparat pr. behandling

 

Disse mængder er ikke specifikke, og er udelukkende angivet som vejledende. Injektioner i ledhuler eller bursae bør indledes med, at der fjernes en tilsvarende mængde ledvæske først. Hos heste, der er beregnet til fremstilling af fødevarer til mennesker må en total dosis på 0,06 mg dexamethason/kg legemsvægt ikke overskrides. Det er afgørende at sikre fuld sterilitet.

Bivirkninger

Antiinflammatoriske kortikosteroider, såsom dexamethason, vides at kunne udløse et bredt udvalg af bivirkninger. Mens enkelte høje doser generelt er veltolereret, kan de fremkalde svære bivirkninger ved langtidsbrug, og når estere, der besidder en lang virkningsvarighed, administreres. Dosering til mellemlang brug eller langtidsbrug bør derfor holdes på et minimumsniveau, der er nødvendigt for kontrol af symptomer.

 

Steroider kan under behandlingen forårsage iatrogen hyperadrenokorticisme (Cushings sygdom), der medfører betydelige ændringer af fedt-, kulhydrat-, protein- og mineralmetabolismen, f.eks. omfordeling af kropsfedt, muskelsvaghed, og kan medføre svind og osteoporose.

 

Under behandlingen undertrykker effektive doser hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Efter ophør af behandlingen kan der opstå symptomer på binyreinsufficiens og endda til binyrebarkatrofi, hvilket kan gøre dyret ud af stand til at håndtere situationer med stress i tilstrækkelig grad. Der bør derfor overvejes foranstaltninger for at minimere problemer med binyreinsufficiens efter seponering af behandling, dvs. dosering på samme tidspunkt som det endogene kortisolmaksimum (dvs. om morgenen for hunde, og om aftenen for katte) og en gradvis nedsættelse af dosering.

 

Systemisk administrerede kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi, særligt tidligt i behandlingen. Ved langtidsanvendelse kan nogle kortikosteroider give natrium- og væskeretention og hypokaliæmi. Systemiske kortikosteroider har medført calciumaflejring i huden (calcinosis cutis), og kan medføre hudatrofi.

 

Kortikosteroider kan forsinke sårheling, og de immunundertrykkende virkninger kan svække modstandsdygtigheden over for eksisterende infektioner eller forværre disse. I tilfælde af bakteriel infektion er antibakteriel lægemiddeldækning sædvanligvis påkrævet, når steroider anvendes. Ved virusinfektioner kan steroider forværre eller fremskynde sygdomsprogressionen.

 

Der er indberettet ulcus i mave-tarm-kanalen hos dyr behandlet med kortikosteroider, og ulcus i mave-tarm-kanalen kan forværres af steroider hos dyr, der får ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er), eller hos dyr med rygmarvstraumer. Steroider kan medføre forstørrelse af leveren (hepatomegali) med en forhøjelse af leverenzymer i serum.

 

Steroider kan være relateret til adfærdsændringer hos hunde og katte (lejlighedsvis depression hos hunde og katte, aggressivitet hos hunde).

Anvendelse af kortikosteroider kan fremkalde ændringer i blodets biokemiske og hæmatologiske parametre. Forbigående hyperglykæmi kan forekomme.

 

Hvis kortikosteroider anvendes til induktion af fødsel hos kvæg, kan det være forbundet med en nedsat levedygtighed af kalvene, en høj forekomst af tilbageholdt efterbyrd og eventuel efterfølgende metritis og/eller nedsat fertilitet.

 

Brug af kortikosteroider kan øge risikoen for akut pankreatitis. Andre mulige bivirkninger forbundet med brug af kortikosteroider omfatter laminitis og nedsat mælkeproduktion.

 

I meget sjældne tilfælde kan der opstå overfølsomhedsreaktioner.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør – bortset fra i nødsituationer - ikke anvendes til dyr, der lider af diabetes mellitus, nedsat nyrefunktion, hjerteinsufficiens, hyperadrenokorticisme eller osteoporose.

Bør ikke anvendes ved virale infektioner under den viræmiske fase eller i tilfælde af systemiske svampeinfektioner.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af gastrointestinale sår eller hornhindesår eller demodikose.

Bør ikke administreres intraartikulært, hvor der er tegn på frakturer, bakterielle ledinfektioner og aseptisk knoglenekrose.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, kortikosteroider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Se også pkt. 4.7 (Drægtighed, diegivning eller ægløsning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er) kan forværre sår i mave-tarm-kanalen.

Da kortikosteroider kan nedsætte immunresponset på vaccination, bør dexamethason ikke anvendes i kombination med vacciner, eller inden for to uger efter vaccination. Administration af dexamethason kan medføre hypokaliæmi og dermed øget risiko for toksicitet af hjerteglykosider. Risikoen for hypokaliæmi kan øges, hvis dexamethason administreres sammen med kaliumdepleterende diuretika.

Samtidig anvendelse af anticholinesterase kan føre til øget muskelsvækkelse hos patienter med myasthenia gravis.

Glukokortikoider antagoniserer virkningen af insulin.

Samtidig anvendelse af phenobarbital, phenytoin og rifampicin kan nedsætte virkningen af dexamethason.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE