Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Som understøttende behandling af metaboliske lidelser eller forplantningslidelser, når der er behov for tilskud af phosphor og cyanocobalamin.

 

I tilfælde af metaboliske forstyrrelser under peripartum, tetani og parese (mælkefeber) skal lægemidlet tilføres sammen med henholdsvis magnesium og calcium.

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg, heste: til intravenøs (i.v) anvendelse

Hunde, katte: til intravenøs (i.v.), intramuskulær (i.m.), subkutan (s.c.) anvendelse

 

Dosis:

Dyrearter /

underkategori

Butafosfan (mg/kg)

Vitamin B12 (μg/kg)

Lægemidlet

(ml/kg)

Heste

2,0 – 5,0

1,0 – 2,5

0,02 – 0,05

Føl

3,3 – 5,6

1,65 – 2,8

0,033 – 0,056

Kvæg

2,0– 5,0

1,0 – 2,5

0,02 – 0,05

Kalve

3,3– 5,6

1,65 – 2,8

0,033 – 0,056

Hunde

2,5 – 25,0

1,25 – 12,5

0,025 – 0,25

Katte

10,0 – 50,0

5,0 – 25,0

0,1 – 0,5

 

Gentag én gang dagligt, hvis det er nødvendigt.

 

Proppen kan punkteres sikkert op til 15 gange.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Det anbefales at bestemme årsagen/årsagerne til de metaboliske forstyrrelser eller forplantningsforstyrrelserne for at definere de mest hensigtsmæssige forebyggelses- og behandlingsforanstaltninger og behovet for behandling med supplerende phosphor og B12-vitamin.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE