Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til at forbedre heling ved skader på sener og gaffelbånd hos hest.

Administrationsveje og dosering

Administrationsvej:

Intralæsional anvendelse.

 

Anbefalet dosering:

Administration af 1 enkeltdosis (1 ml) pr. Dyr.

 

Klargøring af injektionsvæsken, suspension, og administrationsmetode:

Dette veterinærlægemiddel skal administreres ved intralæsional injektion af en dyrlæge under hensyn til særlige forholdsregler til at sikre sterilitet i injektionsprocessen. Veterinærlægemidlet skal håndteres og injiceres ved hjælp af sterile teknikker og i rene omgivelser.

Veterinærlægemidlet skal administreres omgående efter optøning for at bevare cellernes levedygtighed.

 

Idet der anvendes egnede beskyttelseshandsker, fjernes hætteglasset fra fryseren/det flydende kvælstof og optøs straks ved 25 °C-37 °C, f.eks. i vandbad, indtil indholdet er fuldstændigt optøet (ca. 5 minutter).

 

Ved synlige klumper af celler efter optøning, skal hætteglasset forsigtigt rystes, indtil suspensionen er klar og farveløs.

 

Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasset og træk suspensionen op i en steril sprøjte til injektion.

 

Administrér ved brug af en kanyle med en diameter på mindst 22G for at undgå beskadigelse af cellerne.

 

Administrér ved intralæsional injektion ved brug af ultralyd og med kemisk eller fysisk fiksering af hesten efter behov i henhold til god veterinær praksis, for at muliggøre sikker intralæsional injektion. Efter indførelse af kanylen i sene eller gaffelbånd omdirigeres kanylen om nødvendigt indtil læsionen er nået. Injicer suspensionen langsomt. I tilfælde af en større læsion kan kanylen langsomt tilbagetrækkes under injektionen for at muliggøre spredning af cellerne overalt i læsionen.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Hest:

 

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks., varme på injektionsstedet, , smerter på injektionsstedet, hævelse af lemmer og øget omkrans af legemer)1

 

1 Milde og indtræder generelt inden for 10 dage efter administration.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen data.

Særlige advarsler

Det er vist at veterinærlægemidlet er effektivt hos heste med førstegangs overbelastningsskader i den overfladiske bøjesene på forben eller i gaffelbåndet på for- eller bagben. Der er ingen data tilgængelig vedrørende effekten af behandling af andre sener eller ledbånd. Behandling af traumatiske skader med lacerationer eller komplet ruptur af sener er ikke evalueret. Dette veterinærlægemiddel er ikke beregnet til behandling af sådanne skader.

 

Veterinærlægemidlets effekt er vist i et pivotalt feltstudie med dressur- og springheste, som blev anvendt på trænings- eller konkurrenceniveau før forekomsten af sene- eller gaffelbåndsskade.

 

Et standardiseret behandlingsforløb med hvile i boksen og et gradvist forøget træningsprogram under veterinær vejledning er påkrævet som en del af rehabiliteringen af sene- og gaffelbåndsskader. Genoptræningsprogrammet bør tilpasses med baggrund i gentagen ultralydsmonitorering og kliniske tegn såsom halthed, varme og hævelse.

 

Veterinærlægemidlets effekt og sikkerhed er vist i et pivotalt feltstudie efter enkeltadministration af veterinærlægemidlet og samtidig systemisk enkeltadministration af et NSAID. I overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges benefit-risk vurdering med udgangspunkt i det enkelte tilfælde kan der administreres en systemisk enkeltdosis af et NSAID på samme dag som den intralæsionale injektion.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode:
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER