Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af feber i forbindelse med luftvejssygdomme, kombineret med en passende antibiotisk behandling, hvis dette skønnes påkrævet.

Dosering og indgivelsesmåde

Til anvendelse i drikkevand.

30 mg paracetamol pr. kg legemsvægt oralt i drikkevandet daglig i 5 dage. Dette svarer til 0,75 ml opløsning pr. 10 kg legemsvægt daglig i 5 dage.

Den mængde (milliliter) af veterinærlægemidlet, der skal tilsættes pr. liter vand, bør beregnes som følger:

 

0,075 ml produkt/kg legemsvægt/dag

x

gennemsnitlig legemsvægt pr. dyr (kg)

x

antal dyr, der skal behandles

Samlet vandindtag (liter) for disse dyr dagen før

 

 

Indtaget af medicineret drikkevand afhænger af dyrets kliniske tilstand. Med henblik på at opnå en korrekt dosering skal drikkevandets medicinkoncentration justeres løbende.

 

For at undgå underdosering og sikre korrekt dosering bør dyrets legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

 

Vejledning for fremstilling af opløsning:

Den maksimale opløselighed af produktet i (blødt/hårdt) vand ved (5 ºC/20 ºC) er 30 ml/l.

 

Den nødvendige mængde vand til den endelige opløsning hældes først i en passende beholder. Produktet tilsættes derefter under omrøring. Ved stamopløsninger, og ved brug af en doseringspumpe, skal det sikres, at den maksimale opløselighed, der kan opnås under de givne omstændigheder, ikke overskrides. Tilpas doseringspumpens indsprøjtnings-hastighed til stamopløsningens koncentration og vandindtaget hos de dyr, der skal behandles.

 

Frisk opløsning bør tilberedes med 24 timers interval. Der bør ikke være adgang til andet drikkevand i medicineringsperioden.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan forekomme forbigående løs afføring i op til 8 dage efter ophør af behandling. Dette påvirker ikke dyrenes almentilstand og forsvinder uden behandlingsmæssige tiltag.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til dyr med svært nedsat leverfunktion.

Bør ikke anvendes til dyr med svært nedsat nyrefunktion. Se også pkt. 4.8 (Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion).

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af dehydrering eller hypovolæmi.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af nefrotoksiske stoffer bør undgås.

Særlige advarsler

Dyr med nedsat væskeindtag og/eller påvirket almentilstand skal behandles parenteralt.

Når der er tale om en blandingsinfektion med både virus og bakterier, skal der sideløbende iværksættes en passende antibiotisk behandling.

Den febernedsættende effekt af dette veterinærlægemiddel forventes at indtræde 12-24 timer efter behandlingens start.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE