Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Som understøttende behandling af metaboliske eller reproduktionsrelaterede lidelser, når tilskud af phosphor og cyanocobalamin er nødvendigt.

I tilfælde af metaboliske lidelser under peripartum, tetani og parese (mælkefeber) bør produktet tilføres sammen med henholdsvis magnesium og calcium.

Understøttelse af muskelfunktionen ved tilstedeværelse af mangel på phosphor og/eller cyanocobalamin.

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg og heste: Til intravenøs anvendelse.

Hunde og katte: Til intravenøs, intramuskulær og subkutan anvendelse.

 

Dyrearter / underkategori

Butafosfan (mg/kg)

B12-vitamin (mikrog/kg)

Præparat (ml/kg)

Administrationsvej

Kvæg

2,0-5,0

1,0-2,5

0,02-0,05

i.v.

Kalve

3,3-5,6

1,65-2,8

0,033-0,056

i.v.

Heste

2,0-5,0

1,0-2,5

0,02-0,05

i.v.

Føl

3,3-5,6

1,65-2,8

0,033-0,056

i.v.

Hunde

2,5-25

1,25-12,5

0,025-0,25

i.v./i.m./s.c.

Katte

10-50

5,0-25

0,1-0,5

i.v./i.m./s.c.

 

Gentag behandlingen en gang daglig, hvis det er nødvendigt.

 

Proppen kan punkteres sikkert op til 40 gange. Hvis det er nødvendigt med mere end 40 anbrud, anbefales det at bruge en optrækningskanyle.

Det anbefales at bruge en pakning med 100 ml til behandling af hunde og katte.

Bivirkninger

Hos katte kan der observeres reaktioner på injektionsstedet (hævelse, ødem, erytem og induration) efter subkutan injektion i det interscapulære område.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Det anbefales at bestemme årsagen/årsagerne til de metaboliske eller reproduktionsrelaterede lidelser for at definere de mest hensigtsmæssige til forebyggelses- og behandlingsforanstaltninger samt behovet for en behandling med supplerende phospor og B12-vitamin.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE