Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af svin fra 6 ugers alderen til reduktion af dødelighed, kliniske symptomer og lungelæsioner forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2 infektioner.


Immunitetens start: 3 uger efter basisvaccination.


Immunitetens varighed: 22 uger efter den anden vaccination.

Dosering og indgivelsesmåde

Vaccinedosis er 2 ml pr. dyr pr. vaccination, uanset dyrets alder, køn og vægt.

Basisvaccinationen administreres som 2 doser dybt intramuskulært i nakken bag øret med 3-4 ugers mellemrum.

 

Dyrene vaccineres fra 6 ugers alderen.

 

Drægtige søer og gylte bør basisvaccineres 8 og 4 uger før forventet faring.


Revaccination:
En enkelt revaccination udføres 3 til 4 uger før den forventede faring og er beregnet til at øge antistoftitre i drægtige søer og gylter. Denne revaccinationsplan er påvist at være sikker, men antistoftiter-stigning er ikke blevet undersøgt.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)
- Ikke almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)
- Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)
- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Bivirkninger ved vaccinen omfatter:
Smågrise og slagtesvin
Opkastning er meget almindelig på vaccinationsdagen
- Nedsat appetit er meget almindelig på vaccinationsdagen og i op til 3 dage efter
vaccination
- Døsighed er meget almindelig på vaccinationsdagen og i op til 3 dage efter
vaccination
- Lette hævelser er meget almindelige dagen efter vaccination
- Stigning i kropstemperaturen med op til 1,8 °C i 4-6 timer er almindelig på
vaccinationsdagen


Nogle af disse symptomer er tegn på en type anafylaktisk reaktion af medium sværhedsgrad.


Avlsdyr (søer og gylte)
- Opkastning er meget almindelig på vaccinationsdagen
- Nedsat appetit er meget almindelig på vaccinationsdagen og dagen efter vaccination
- Døsighed er meget almindelig på vaccinationsdagen
- Lette hævelser er meget almindelige på vaccinationsdagen og dagen efter vaccination
- Stigning i kropstemperaturen med op til 1,6 °C i 4 timer er almindelig på vaccinationsdagen

 

I tilfælde af ovennævnte bivirkninger er behandling ikke nødvendig.
I tilfælde af en anafylaktisk reaktion igangsættes symptomatisk behandling.

Kontraindikationer
Ingen.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart
før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Der foreligger ingen oplysninger om vaccinens virkning hos dyr med antistoffer fra moderdyret.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE