Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kyllinger

Til behandling af luftveje og gastrointestinale infektioner.

 

Svin

Til behandling af luftvejsinfektioner, gastrointestinale og urogenitale infektioner, infektioner, der er sekundære til virussygdomme og septikæmi.

Administrationsveje og dosering

Til anvendelse i drikkevand til kyllinger og svin.

 

Kyllinger

Den anbefalede dosis er 23,0 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 20 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 28,8 mg veterinærlægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 til 5 på hinanden følgende dage.

 

Svin

Den anbefalede dosis er 12,9 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt, svarende til 11,2 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 16,1 mg veterinærlægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 til 5 på hinanden følgende dage.

 

Ved fremstilling af det medicinerede vand skal der tages hensyn til legemsvægten af de dyr, der skal behandles, og det faktiske daglige vandforbrug. Forbruget kan variere afhængigt af faktorer som art, alder, sundhedstilstand, race og husdyrhold (f.eks. forskellige temperaturer og forskellige lysforhold). For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af amoxicillin justeres i overensstemmelse hermed.

 

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

 

mg veterinærlægemiddel / kg legemsvægt / dag

 

X

gennemsnitlig legemsvægt (kg) af de dyr, der skal behandles

 

= mg veterinærlægemiddel pr. liter drikkevand

Gennemsnitligt dagligt vandindtag (l/dyr)

 

 

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Den krævede mængde veterinærlægemiddel skal afvejes så nøjagtigt som muligt ved hjælp af hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

Alle dyr, der skal behandles, skal have tilstrækkelig adgang til vandforsyningen for at sikre et passende forbrug af det medicinerede drikkevand.

For at sikre forbruget af det medicinerede drikkevand bør dyrene ikke have adgang til andre vandforsyninger under behandlingen.

Opløsningen tilberedes med frisk drikkevand.

Fuldstændig opløsning af veterinærlægemidlet bør sikres ved forsigtigt at blande veterinærlægemidlet, indtil det er helt opløst. Homogeniteten af det medicinerede drikkevand bør vedligeholdes under indgiften til dyrene. Eventuelt ubenyttet medicineret vand skal bortskaffes efter 24 timer, og det medicinerede drikkevand skal genopfyldes.

Efter udløb af medicinperioden skal vandforsyningssystemet rengøres på passende vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Ved brug af en vandtank anbefales det at klargøre en stamopløsning og fortynde den til den endelige målkoncentration. Sluk for vandforsyningen til tanken, indtil hele medicinopløsningen er opbrugt.

For stamopløsninger må veterinærlægemidlets opløselighed ikke overstige 3 g/l i blødt/hårdt vand ved 5°C eller 8 g/l ved 20°C.

Når der anvendes en tilblander, justeres doseringspumpens indstilling af flowhastighed i henhold til stamopløsningens koncentration og vandindtaget på de dyr, der skal behandles.

Det skal overvåges, at den påtænkte dosis indtages fuldstændigt.

Bivirkninger

Kyllinger (avlshøns, slagtekylling, hønnike), svin.

 

Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Overfølsomhedsreaktion (varierende fra allergisk hudreaktion til anafylaktisk shock)1

Gastrointestinale lidelser (opkastning, diarré)

 

1 Stop straks anvendelsen af veterinærlægemidlet.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til heste, kaniner, marsvin, hamstere, ørkenrotter eller andre små planteædere, da amoxicillin, ligesom alle aminopenicilliner, har en skadelig virkning på tarmbakterier.

Må ikke anvendes på drøvtyggere.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for penicilliner eller andre ß-laktam-antibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr med nyresygdom, herunder anuria eller oliguria.

Må ikke anvendes i nærheden af bakterier, der producerer ß-laktamase, da veterinærlægemidlet ikke er effektivt imod dem.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke kombineres med bakteriostatiske antibiotika.

Synergier med andre beta-laktam antibiotika og aminoglycosider kan forekomme.

Må ikke anvendes samtidigt med neomycin, da det blokerer absorptionen af orale penicilliner.

Må ikke bruges sammen med antibiotika, der hæmmer bakterieproteinsyntese, da de kan antagonisere penicillinernes bakteriedræbende effekt.

Særlige advarsler

Dyrenes optagelse af medicin kan ændres som følge af sygdom. I tilfælde af utilstrækkelig optagelse af vand/foder bør dyrene i stedet behandles parenteralt ved hjælp af et egnet veterinærlægemiddel til injektion, der er ordineret af dyrlægen.

Der er påvist krydsresistens mellem amoxicillin og andre penicilliner, især aminopenicilliner i bakterier, der er følsomme over for amoxicillin. Brug af veterinærlægemidlet/amoxicillin bør overvejes nøje, når antimikrobiel følsomshedstest har vist resistens over for penicilliner, fordi dets effektivitet kan reduceres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode:
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER