Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til en aktiv immunisering af kyllinger for at reducere kliniske tegn (diarré), intestinale læsioner og antallet af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria maxima, og Eimeria praecox, og til reducering af kliniske tegn, intestinale læsioner og antallet af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria tenella.

 

Indtræden af immunitet: 21 dage gammel.

Varighed af immunitet: 63 dage gammel i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

Dosering og indgivelsesvej

In ovo-administration.

 

Vaccinationsplan:

Administrér en enkelt injektion på 0,05 ml eller 0,1 ml af den fortyndede vaccinesuspension i hønseægget ved 18 dages embryonation.

 

Indgivelsesmåde:

En automatiseret injektionsmaskine beregnet til æg kan anvendes. In ovo-udstyr skal kalibreres forinden for at sikre, at der anvendes en dosis på 0,05 ml eller 0,1 ml. Brugsanvisningen til kalibreringen og brug af udstyret skal strengt overholdes for at levere en passende dosis i det embryonerede ægs fosterhinde.

 

Anvend sterilt udstyr, som er fri for rester af kemiske desinfektionsmidler til fortynding og administration af vaccinen.

 

 

Klargør den påkrævede mængde vaccine ifølge eksemplerne angivet i nedenstående tabeller, som viser de forskellige fortyndingsmuligheder alt efter forskellige præsentationer:

 

Fortyndinger til in ovo-administration (0,05 ml pr. dosis):

Antal og indhold af vaccinehætteglas

Mængde af HIPRAHATCH- opløsningsmiddel, der skal anvendes

Mængde af opløsningsmiddel, som skal trækkes ud før vaccinefortynding

4 x 1.000 doser

200 ml

24 ml

2 x 2.000 doser

200 ml

24 ml

4 x 2.000 doser

400 ml

48 ml

1 x 4.000 doser

200 ml

24 ml

2 x 4.000 doser

400 ml

48 ml

4 x 4.000 doser

800 ml

96 ml

5 x 4.000 doser

1.000 ml

120 ml

2 x 5.000 doser

500 ml

60 ml

4 x 5.000 doser

1.000 ml

120 ml

1 x 8.000 doser

400 ml

48 ml

2 x 8.000 doser

800 ml

96 ml

1 x 10.000 doser

500 ml

60 ml

2 x 10.000 doser

1.000 ml

120 ml

 

Fortyndinger til in ovo-administration (0,1 ml pr. dosis):

Antal og indhold af vaccinehætteglas

Mængde af HIPRAHATCH- opløsningsmiddel, der skal anvendes

Mængde af opløsningsmiddel, som skal trækkes ud før vaccinefortynding

2 x 1.000 doser

200 ml

12 ml

4 x 1.000 doser

400 ml

24 ml

1 x 2.000 doser

200 ml

12 ml

2 x 2.000 doser

400 ml

24 ml

4 x 2.000 doser

800 ml

48 ml

1 x 4.000 doser

400 ml

24 ml

2 x 4.000 doser

800 ml

48 ml

1 x 5.000 doser

500 ml

30 ml

2 x 5.000 doser

1.000 ml

60 ml

1 x 8.000 doser

800 ml

48 ml

1 x 10.000 doser

1.000 ml

60 ml

 

Fortynding af vaccinen:

1. Træk det samme antal milliliter vaccine (EVANOVO), som skal injiceres, ud af posen med HIPRAHATCH-opløsningsmidlet, som angivet i eksemplerne i tabellerne ovenfor.

 

2. Ryst vaccinehætteglasset-/glassene, og injicér indholdet af det/dem ind i posen med HIPRAHATCH-opløsningsmidlet.

 

Bland indholdet af posen ved forsigtig omrysten, indtil indholdet er fuldstændigt fortyndet.

 

3. Den fortyndede vaccine er en hvid suspension, som skal bruges inden for 10 timer efter fortynding. Bland posen ved forsigtig omrysten hver halve time i løbet af vaccinationen.

 

Vaccinen skal injiceres ind i fosterhindesækken på 18 dage gamle embryonerede hønseæg.

 

Ved samtidig brug af GUMBOHATCH bør den blandede administration af EVANOVO og GUMBOHATCH kun anvendes ved vaccination af 18 dage gamle embryonerede æg.

 

De følgende instruktioner skal overholdes:

1.1 Klargør EVANOVO-vaccinen, som beskrevet ovenfor, under hensyntagen til mængden i posen med HIPRAHATCH-opløsningsmiddel.

 

1.2 Når EVANOVO-vaccinen er klargjort, skal der tages højde for posens volumen for at forberede nok GUMBOHATCH-doser til posens mængde.

 

1.3 I hvert GUMBOHATCH-hætteglas, der skal anvendes, indføres 4 ml af den fortyndede EVANOVO-vaccinesuspension, der blev klargjort i afsnit 1.1.

 

1.4 Når den lyofiliserede tablet er ordentligt resuspenderet, skal indholdet af de forskellige GUMBOHATCH-hætteglas indføres i vaccinationsposen.

 

1.5 Homogenisér ved at flytte posens indhold rundt med hænderne, indtil du har en jævn og homogen opløsning.

 

1.6 Vaccinér ved at bruge vaccinationsposen med de blandede vacciner inden for en periode på 2 timer via in ovo. Bland posen ved forsigtig omrysten hver halve time i løbet af vaccination.

 

Klargør den påkrævede mængde vaccine ifølge eksemplerne angivet i nedenstående tabeller, som viser de forskellige blandingsmuligheder alt efter forskellige præsentationer for ovo- administration (0,05 ml pr. dosis):

GUMBOHATCH (Antal og indhold af vaccinehætteglas)

EVANOVO (Antal og indhold af vaccinehætteglas)

Mængde af HIPRAHATCH- opløsningsmiddel, der skal anvendes

       4 x 1.000 doser

4 x 1.000 doser

                200 ml

       2 x 2.000 doser

2 x 2.000 doser

                200 ml

       4 x 2.000 doser

4 x 2.000 doser

                400 ml

       1 x 4.000 doser

       1 x 4.000 doser

                200 ml

       2 x 4.000 doser

4 x 2.000 doser

                400 ml

       2 x 4.000 doser

2 x 4.000 doser

                400 ml

       4 x 4.000 doser

4 x 4.000 doser

                800 ml

       2 x 5.000 doser

2 x 5.000 doser

                500 ml

       8 x 2.500 doser

4 x 5.000 doser

1.000 ml

       2 x 4.000 doser

       1 x 8.000 doser

                400 ml

       1 x 8.000 doser

       1 x 8.000 doser

                400 ml

       4 x 4.000 doser

2 x 8.000 doser

                800 ml

       2 x 8.000 doser

2 x 8.000 doser

                800 ml

       4 x 2.500 doser

1 x 10.000 doser

                500 ml

       1 x 10.000 doser

1 x 10.000 doser

                500 ml

5 x 4.000 doser

2 x 10.000 doser

1.000 ml

4 x 5.000 doser

2 x 10.000 doser

1.000 ml

2 x 10.000 doser

2 x 10.000 doser

1.000 ml

 

Vaccinen må ikke bruges, hvis dens udseende er anderledes end en hvid, uklar suspension.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er sikkerheds- og virkningsdata tilgængelige, som demonstrerer, at denne vaccine kan blandes med GUMBOHATCH inden anvendelse og administreres samtidigt in ovo. Produktresuméet for GUMBOHATCH bør læses før administration af de blandede produkter.

 

Den blandede administration af GUMBOHATCH og EVANOVO bør kun anvendes ved vaccination af 18 dage gamle embryonerede æg.

 

Ved blandet brug er indtræden og varigheden af immuniteten over for Eimeria-arterne, der er inkluderet i EVANOVO-vaccinen, påvist at være ækvivalent med det, der er fastlagt for EVANOVO, når det anvendes alene.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af det immunologiske veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr bortset fra ovennævnte produkter. En eventuel beslutning om at anvende det immunologiske lægemiddel til dyr før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

 

Der må ikke anvendes nogen anticoccidiale stoffer eller andre midler med anticoccidial aktivitet via foder eller vand i mindst 3 uger efter udklækning af kyllinger fra æg, der er vaccineret med dette produkt, da dette kan hindre en korrekt replikation af vaccinens oocyster og dermed udviklingen af en god immunitet. Desuden afhænger varigheden af immuniteten af et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne. Derfor bør en beslutning om at anvende anticoccidiale stoffer i perioden efter 3 ugers levetid tage højde for den potentielle negative indflydelse på varigheden af immuniteten med dette produkt.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Vaccinen beskytter ikke andre dyrearter end kyllinger mod coccidiose.

Vaccinér kun raske embryoer.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN