Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Kvæg

Behandling og metafylakse af bovin luftvejssygdom (BRD) i forbindelse med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis, som er følsomme for tulathromycin. Sygdommen skal være konstateret, inden veterinærlægemidlet anvendes.

 

Behandling af infektiøs bovin keratoconjunctivitis (IBK)

 

Svin

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsom for tulathromycin. Sygdommen skal være tilstede i gruppen før veterinærlægemidlet anvendes. Veterinærlægemidlet må kun bruges, hvis svinene forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage.

 

Får

Behandling af de tidlige stadier af smitsom pododermatitis (klovsyge) i forbindelse med den virulent Dichelobacter nodosus, som kræver systemisk behandling.

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg

Subkutan anvendelse.

En enkelt subkutan injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt). Til behandling af kvæg med kropsvægt på over 300 kg, deles dosen således at højst 7,5 ml injiceret på samme sted.

 

Svin

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt intramuskulær injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakkemusklen.

 

Til behandling af svin med over 80 kg legemsvægt deles dosen, således at ikke mere end 2 ml injiceres på samme sted.

 

Ved alle luftvejssygdom anbefales det at behandle dyrene i de tidlige stadier af sygdommen og vurdere behandlingsresponset inden for 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejssygdom forsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, bør der behandles med et andet antibiotikum, og fortsættes hermed indtil de kliniske tegn er forsvundet.

 

Får

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt intramuskulær injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarer til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakkemusklen.

 

For at sikre den korrekte dosering, skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Lukningen kan punkteres sikkert op til 15 gange. For at forebygge overdreven anstikning af proppen, skal der bruges et passende doseringsværktøj.

Bivirkninger

Subkutan applikation af veterinærlægemidlet til kvæg forårsager ofte forbigående smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet, som kan vedvare i op til 30 dage. En sådan reaktion har ikke været observeret hos svin og får efter intramuskulær injektion.

 

Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødning) er meget almindelige hos kvæg og svin i omkring 30 dage efter injektion.

 

Hos får er kortvarige tegn på ubehag (hovedrystning, gnubning af injektionsstedet, gå baglæns) meget almindelige efter intramuskulær injektion. Disse tegn forsvinder i løbet af få minutter.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.0000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for makrolide antibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte

Særlige advarsler

Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Bør ikke anvendes samtidig med antimikrobielle midler med en lignende virkemåde, såsom andre makrolider eller linkosamider.

 

Får:

Effektiviteten af den anti-mikrobielle behandling af klovsyge kan blive reduceret af andre faktorer, såsom våde omgivelser, samt uhensigtsmæssigt driftsledelse. Behandling af klovsyge skal derfor gennemføres sammen med andre redskaber til besætningsstyring, fx at sørge for tørre omgivelser.

 

Antibiotikabehandling af godartet klovsyge anses ikke for hensigtsmæssigt. Tulathromycin udviste begrænset effektivitet til får med alvorlige kliniske tegn eller kronisk klovsyge og bør derfor kun gives i et tidligt stadie af klovsyge.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE