Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til stabilisering af hyperthyroidisme hos katte før kirurgisk thyreoidektomi.

Til langtidsbehandling af katte med hyperthyroidisme.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

 

For en stabilisering af felin hyperthyroidisme forud for kirurgisk thyreoidektomi og til langtidsbehandling af felin hyperthyroidisme er den anbefalede startdosis 5 mg (= 1 ml af produktet) pr. dag.

Hvis det er muligt, anbefales den samlede daglige dosis at deles i to og gives morgen og aften.

Dosis skal indgives direkte i munden ved brug af sprøjten.

Hvis dosering én gang dagligt er at foretrække af hensyn til compliance, er dette acceptabelt. En dosis på 2,5 mg (= 0,5 ml af produktet) givet to gange dagligt er mere effektiv på kort sigt.

Før en behandling påbegyndes bør en blodprøve udtages og vurderes med hensyn til hæmatologi, biokemi og total T4 i serum. Dette gentages efter 3 uger, 6 uger, 10 uger, 20 uger og derefter hver 3. måned.

Ved de anbefalede monitoreringsintervaller bør dosis titreres til effekt i henhold til den totale T4 og til klinisk respons på behandlingen. Dosisjusteringer bør gøres i intervaller på 2,5 mg, og målet er at opnå den lavest mulige dosis.

Hvis der er brug for mere end 10 mg thiamazol om dagen, skal dyrene overvåges omhyggeligt.

Den daglig dosis må ikke overstige 20 mg/dag.

Dyr med hyperthyroidisme bør behandles resten af deres liv.

Bivirkninger

Bivirkninger er blevet rapporteret efter langvarig kontrol af hyperthyroidisme. I mange tilfælde kan tegnene være milde og forbigående og det er ikke nødvendigt at stoppe behandlingen. De alvorlige bivirkninger går for det meste over, når medicineringen stoppes.

Bivirkninger er sjældne. De mest almindelige kliniske bivirkninger, der er rapporteret, er opkastning, manglende appetit/anoreksi, vægttab, sløvhed, kraftig kløe og ekskoriationer i hoved og nakke, blødende diatese og ikterus forbundet med hepatopati og hæmatologiske abnormiteter (eosinofili, lymfocytose, neutropeni, neutropeni, lymfopeni, let leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni eller hæmolytisk anæmi). Normalt vil disse bivirkninger forsvinde inden for 7-45 dage efter ophør med thiamazol-behandlingen.

Mulige immunologiske bivirkninger omfatter anæmi, med sjældne bivirkninger, herunder trombocytopeni og serum antinukleære antistoffer og meget sjældent lymfadenopati. Behandlingen bør straks indstilles, og en alternativ behandling bør overvejes efter en passende rekonvalescensperiode.

Efter langtidsbehandling med thiamazol hos gnavere er der påvist en øget risiko for neoplasi i skjoldbruskkirtlen, men dette er ikke påvist i katte.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

 

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til katte, der lider af en systemisk sygdom, såsom primær leversygdom eller diabetes mellitus.

Må ikke anvendes til katte, der viser tegn på autoimmun sygdom.

Må ikke anvendes til dyr, der har sygdomme i de hvide blodlegemer, såsom neutropeni og lymfopeni.

Må ikke anvendes til dyr der har blodpladesygdomme og koagulopatier (dette gælder især trombocytopeni).

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for nogle af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes under drægtighed eller laktation. Se pkt. 4.7 (Drægtighed, diegivning eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En samtidig behandling med phenobarbital kan reducere den kliniske effekt af thiamazol.

Thiamazol er kendt for at kunne reducere den hepatiske oxidation af ormemidler indeholdende benzimidazol, når de er givet samtidigt. Dette kan medføre stigninger i plasmakoncentrationer af benzimidazol.

Thiamazol er immunmodulerende, derfor er dette vigtig information, når vaccinationsprogrammer overvejes.

Særlige advarsler

For at forbedre stabiliseringen af patienten med hyperthyroidisme bør det samme fodrings- og doseringsskema anvendes dagligt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE