Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

 

Svin

Behandling af infestationer med Ascaris suum (voksne, migrerende (L3) og intestinale (L4) larvestadier).

 

Høns og kyllinger

Behandling af infestationer med Ascaridia galli (voksenstadier), Heterakis gallinarum (voksenstadier), Capillaria spp. (voksenstadier).

Administrationsveje og dosering

Anvendelse i drikkevand.

 

Svin:

2,5 mg flubendazol (= 0,0125 ml eller 0,0134 g veterinærlægemiddel) pr. kg legemsvægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage.

 

Høns og kyllinger:

1,43 mg flubendazol (= 0,007 ml eller 0,0075 g veterinærlægemiddel) pr. kg legemsvægt dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

 

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Hvis dyr skal behandles kollektivt frem for individuelt, bør de grupperes efter deres legemsvægt og doseres i overensstemmelse hermed for at forhindre under- eller overdosering.

 

Baseret på den anbefalede dosis, samt antallet og vægten af dyrene, der skal behandles, skal den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

 

ml veterinærlægemiddel /

pr kg legemsvægt/dag

x

Gennemsnitlig legemsvægt (kg) for de dyr, der skal behandles

 

= ml veterinærlægemiddel pr. liter drikkevand

gennemsnitligt dagligt vandindtag (liter)

 

Det gennemsnitlige daglige vandindtag bør estimeres ud fra vandforbruget fra den foregående dag, og 90 % af dette gennemsnit skal bruges til at beregne mængden af medicinsk vand, der skal tilberedes.

 

Indgivelsesmåde

 

Hvis der anvendes en vægt, kan det nødvendige volumen omregnes ud fra følgende beregning: nødvendig mængde af veterinærlægemiddel i g pr. dag = nødvendig antal ml veterinærlægemiddel pr. dag x 1,075.

Doseringsanordningens nøjagtighed skal kontrolleres grundigt.

 

Beholderen med produktet skal rystes kraftigt i 20 sekunder før brug.

 

Til brug i en medicintank

Tilsæt den beregnede mængde veterinærlægemiddel til mængden af drikkevand, der skal bruges, og rør suspensionen med en håndmixer(piskeris) i mindst 20 sekunder, indtil blandingen fremstår let uklar, hvilket indikerer, at det er en homogen blanding.

 

Til brug i en doseringspumpe

Tilsæt den beregnede mængde veterinærlægemiddel til drikkevandet i doseringspumpens opbevaringsbeholder og rør suspensionen med en håndmixer(piskeris) i mindst 20 sekunder, indtil blandingen fremstår let uklar, hvilket indikerer, at det er en homogen blanding. Rør igen suspensionen 12 timer efter fremstillingen af blandingen i mindst 20 sekunder med en håndmixer (piskeris).

 

En homogen suspension efter fortynding af veterinærlægemidlet kan allerede opnås ved forsigtig omrøring i mindst 20 sekunder, indtil suspensionen ser let uklar ud.

Den maksimalt anbefalede koncentration til fortynding er 50 ml lægemiddel pr. liter.

Sørg for at vandfordelingssystemet er rengjort før og efter behandlingsperioden.

Om nødvendigt tilbageholdes drikkevand i 2 timer før behandlingen for at stimulere tørst.

Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet, så al medicin indtages i løbet af 24 timer. Sørg for, at det medicinske vand er fuldt opbrugt for at undgå underdosering, da det kan føre til ineffektiv brug og kan fremme resistensudvikling.

Bivirkninger

Høns og kyllinger:

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Misdannelser af fjer

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnittet 'Kontaktoplysninger' i indlægssedlen.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Behandling med dette veterinærlægemiddel giver kun optimale resultater, hvis der er god hygiejne i forbindelse med rengøring af staldbygning og stier.

Unødvendig brug af antiparasitære lægemidler eller brug, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan medføre øget risiko for resistensudvikling og føre til nedsat effekt. Beslutningen om at bruge produktet bør baseres på bekræftelse af den parasitære art og byrde, eller af infektionsrisikoen baseret på de epidemiologiske betingelser hos besætningen.

 

På grund af øget risiko for udvikling af resistens og i sidste ende ineffektiv behandling, bør følgende undgås:

- For hyppig og gentagen anvendelse af anthelmintika inden for samme klasse over en længere periode.

- Underdosering, som kan skyldes undervurdering af legemsvægt, forkert administration af lægemidlet eller eventuelt manglende kalibrering af doseringsudstyr (hvis anvendt).

Mistanke om kliniske tilfælde af resistens over for anthelmintika bør undersøges nærmere ved hjælp af egnede tests (f.eks. fækal æg-reduktionstest (Faecal Egg Count Reduction Test)). Hvor resultaterne stærkt indikerer resistens over for et givet anthelmintikum, skal der anvendes et anthelmintikum fra en anden farmakologisk klasse og med en anden virkningsmåde. Bekræftet resistens skal indberettes til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til de kompetente myndigheder.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER