Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kyllinger:

Behandling af helminthiasis forårsaget af:

- Ascaridia galli (voksenstadier)

- Heterakis gallinarum (voksenstadier)

- Capillaria spp. (voksenstadier)

 

Svin:

Behandling af helminthiasis forårsaget af Ascaris suum (voksen- og L4-indvoldsormestadier)

Administrationsveje og dosering

Anvendelse i drikkevand.

 

Dosering:

 

Kyllinger:

1,43 mg flubendazol (= 0,00715 ml af produktet eller 0,00775 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 7 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 1 ml af produktet pr. 140 kg legemsvægt dagligt i 7 dage.

 

Svin:

a. Behandling af voksenstadier og L4-indvoldsstadier af Ascaris suum

1 mg flubendazol (= 0,005 ml af produktet eller 0,00542 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 5 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 1 ml af produktet pr. 200 kg legemsvægt dagligt i 5 dage.

 

b. Behandling af voksenstadier af Ascaris suum

2,5 mg flubendazol (= 0,0125 ml af produktet eller 0,0136 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 2,5 ml af produktet pr. 200 kg legemsvægt dagligt i 2 dage.

 

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

 

ml veterinær-lægemiddel pr. dag

 

=

 

Dosis (mg/kg lgv)

X

Total lgv (kg) af behandlede dyr

200 mg/ml (koncentration af veterinærlægemidlet)

 

Hvis der anvendes en vægtskala:

g af produkt påkrævet pr. dag = ml af produkt påkrævet pr. dag x 1,084

 

Administrationsmåde:

 

Vandforsyningssystemet skal rengøres før og efter behandlingsperioden.

Der skal tilberedes en frisk suspension hver dag.

Beholderen skal rystes i 30 sekunder før brug.

 

1. Tanke:

Tilsæt vand til den daglige mængde påkrævet produkt, indtil volumenet svarer til den mængde vand, dyrene normalt drikker i løbet af ca. 4 timer.

2. Doseringspumper:

Forbered en stamsuspension i henhold til pumpens flowhastighed. For eksempel: Ved en 1 % flowhastighed tilsættes vand til den daglige mængde påkrævede produkt, indtil volumenet svarer til 1 % af den mængde vand, dyrene normalt drikker i løbet af ca. 4 timer. Den maksimale koncentration af produktet i drikkevandet bør være 150 ml/l.

 

Pisk med et piskeris i ca. 5 sekunder for at opnå en hvid, mælkeagtig, homogen blanding.

 

For at sikre korrekt dosering, skal der være en stor vandgennemstrømning i drikkevandssystemet:

- administrer produktet på det tidspunkt hvor dyrenes vandforbruget forventes at være højest,

- tilbagehold om nødvendigt drikkevand i 2 timer inden behandling for at stimulere dyrenes tørst

 

Sørg for, at det medicinerede vand drikkes helt op for at undgå underdosering. Det nøjagtige tidsrum, hvori produktet administreres hver dag, er ikke kritisk, men alle dyr bør have tilstrækkelig tid til at drikke.

Underdosering kan resultere i, at behandlingen ikke virker og kan fremme resistensudvikling.

 

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt. Hvis dyr behandles kollektivt, bør der oprettes rimeligt homogene grupper, og alle dyr i en gruppe bør doseres med den mængde/hastighed, der svarer til det tungeste dyr.

 

Doseringsanordningens nøjagtighed skal kontrolleres omhyggeligt. Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

Bivirkninger

Kyllinger:

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Misdannelser af fjerene

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Unødvendig brug af antiparasitære lægemidler eller brug, der afviger fra de givne instruktioner i produktresuméet, kan øge selektionstrykket til fordel for resistens og føre til nedsat virkning. Beslutningen om at bruge produktet bør baseres på bekræftelse af parasit-arten og byrden eller risikoen for infektioner baseret på de epidemiologiske karakteristika for hver besætning/flok.

Brugen af dette produkt bør der tages hensyn til lokale oplysninger om målparasitternes følsomhed, hvis sådanne oplysninger er tilgængelige.

 

Det anbefales at undersøge formodede tilfælde af resistens yderligere ved hjælp af egnede diagnostiske metoder (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test (FECRT)). Hvis resultaterne af testen/testene tydeligt indikerer resistens over for et bestemt anthelmintikum, skal der bruges et anthelmintikum, som tilhører en anden farmakologisk klasse, og som har en anden virkningsmekanisme.

Det bedste resultat kan kun opnås, hvis omhyggelig hygiejne overholdes.

 

Bekræftet resistens skal indberettes til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til de kompetente myndigheder.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER