Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til hest og hund.

Til sedation og præmedicinering før anæstesi.

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

For at sikre den mest nøjagtige dosering bør valget af sprøjte tilpasses dyrets legemsvægt.

Fjern hætten fra sprøjten, sæt den ind i dyrets mund og påfør gelen i hestens kindpose eller ved hundens tungerod. Efter påføring løftes dyrets hoved straks i et par sekunder og det kontrolleres, at dyret har slugt dosen.

 

10 ml fyldt oral sprøjte

 

HEST:

Vægt af hest

Mængde af

lægemiddel

175 kg

350 kg

525 kg

700 kg

Mild sedation,

(0,1-0,2 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,5-1,0 ml

1,0-2,0 ml

1,5-3,0 ml

2,0-4,0 ml

Moderat sedation,

(0,3-0,4 mg acepromazin/kg legemsvægt)

1,5-2,0 ml

3,0-4,0 ml

4,5-6,0 ml

6,0-8,0 ml

 

For præmedicinering gælder de samme doser som til sedation. Efter administration af acepromazin reduceres mængden af bedøvelsesmiddel, der er nødvendig for at fremkalde anæstesi, betydeligt.

 

HUND:

Vægt af hund

Mængde af

lægemiddel

17,5 kg

35 kg

52,5 kg

70 kg

Mild sedation (1,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,5 ml

1,0 ml

1,5 ml

2,0 ml

Moderat sedation

(2,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

4,0 ml

Præmedicinering

(3,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

1,5 ml

3,0 ml

4,5 ml

6,0 ml

 

Dosis bestemmes ved at sætte ringen på det passende stempelmærke. Flyt den rillede doseringsring på stemplet, så den nederste kant af ringen er på linje med mærket for den ønskede dosis. Dosis af gel kan justeres med 0,5 ml interval.

 

1 ml fyldt oral sprøjte

 

HUND:

Vægt af hund

Mængde af

Lægemiddel

5 kg

10 kg

15 kg

17,5 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

Mild sedation (1,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,15 ml

0,30 ml

0,45 ml

0,50 ml

0,60 ml

0,75 ml

0,90 ml

1.0 ml

Moderat sedation

(2,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,3 ml

0,6 ml

0,9 ml

1,0 ml

-

-

-

-

Præmedicinering

(3,0 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,45 ml

0,9 ml

-

-

-

-

-

-

 

 

HEST:

Vægt af hest

Mængde af

Lægemiddel

100 kg

125 kg

150 kg

175 kg

Mild sedation,

(0,1-0,2 mg acepromazin/kg legemsvægt)

0,30-0,60 ml

0,35-0,70 ml

0,40-0,85 ml

0,50-1,00 ml

 

Sprøjte indeholdende 1 ml gel tillader dosering specielt til små hunderacer. Gelen er fyldt i en 1 ml forseglet sprøjte, og dosis af gel kan justeres med 0,05 ml interval.

 

Doseringsinformationen ovenfor tjener som en guideline og bør tilpasses den enkelte patient, under hensyntagen til de forskellige faktorer (f.eks. temperament, race, nervøsitet etc.), der kan påvirke følsomheden over for sedativer.

 

For at sikre nøjagtig dosering bør legemsvægten af dyret, der skal behandles, bestemmes forud for indgivelse.

Bivirkninger

 

Hest

Da acepromazin nedsætter det sympatiske nervesystems tonus, kan et forbigående fald i blodtrykket forekomme efter administration.

Hæmning af temperaturregulering.

Følgende reversible ændringer er mulige i hæmogrammet:

Forbigående fald i erytrocyttal og hæmoglobinkoncentration samt i trombocyt- og leukocyttal.

Da acepromazin kan øge prolaktinsekretionen, kan administration af acepromazin føre til forstyrrelser i fertiliteten.

Penisprolaps kan forekomme på grund af afslapning af M. retractor penis. Retraktion af penis skal kunne erkendes inden for to til tre timer. Hvis dette ikke sker, tilrådes det at kontakte dyrlægen. Manglende retraktion er særligt problematisk hos avlshingste. Administration af acepromazin har somme tider forårsaget paraphimosis (at forhuden ikke vender tilbage til den normale position) efter priapisme (vedvarende erektion).

Modstridende kliniske tegn på aggressivitet og generaliseret CNS-stimulering kan forekomme.

Prolaps af blinkhinden (det tredje øjenlåg) er også blevet nævnt som en mulig bivirkning hos heste.

 

 

Hund

Hypotension, takykardi, øget respirationsfrekvens, arytmi, miose, tåredannelse og ataksi.

Modstridende kliniske tegn på aggressivitet og generaliseret CNS-stimulering kan forekomme.

Prolaps af blinkhinden (det tredje øjenlåg).

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved tilfælde af hypotension, post-traumatisk shock eller hypovolæmi.

Bør ikke anvendes til dyr i en tilstand af kraftig emotionel ophidselse.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypotermi.

Bør ikke anvendes til dyr med hæmatologiske lidelser/koagulopati eller anæmi.

Bør ikke anvendes til dyr med hjerte- og/eller lungeinsufficiens.

Bør ikke anvendes til dyr med epilepsi.

Bør ikke anvendes til nyfødte.

Bør ikke anvendes til hunde, der er under 3 måneder gamle.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Acepromazin forstærker virkningen af centralt dæmpende lægemidler.

Samtidig administration med organophosphater (antiparasitære midler såsom chlorfenvinphos, dichlorophos osv.) eller procainhydrochlorid (et lokalanæstetikum) forstærker de toksiske virkninger og bør derfor undgås.

Da acepromazin nedsætter tonus i det sympatiske nervesystem, bør samtidig behandling med blodtrykssænkende lægemidler ikke finde sted.

 

Antacida kan medføre en nedsat gastrointestinal absorption af acepromazin efter oral administration.

Opiater og adrenalin kan forstærke de hypotensive virkninger af acepromazin.

Særlige advarsler

Virkningen af acepromazin efter oral administration indtræder efter 30-60 minutter hos store dyr og efter 15-25 minutter hos små dyr. Dens virkningsvarighed er i gennemsnit 4 timer, afhængigt af sedationsdybden og dyrets individuelle respons.

Anvendelse af højere dosis end anbefalet resulterer i forlænget virkning og bivirkninger, men ikke større grad af sedation.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE