Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kaniner fra de er 30 dage gamle eller derover for at nedsætte mortaliteten af kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) forårsaget af klassisk RHD-virus (RHDV) og variantstammer (RHDV2), herunder højvirulente stammer.

 

Indtræden af immunitet: 7 dage til RHDV2.
                                          14 dage til RHDV.

 

Varighed af immunitet: 1 år.

Administrationsveje og dosering

Subkutan anvendelse.

 

Primær vaccination:
Administrer en dosis (0,5 ml) subkutant til kaniner fra de er 30 dage gamle og ældre.

 

Revaccination:
Revacciner årligt med én dosis (0,5 ml) ved subkutan injektion.
Lad vaccinen nå til stuetemperatur før brug.
Omrystes grundigt inden administration.

Bivirkninger

Kaniner, herunder (dværg) tamkaniner:

asset-f02a4337-ca0e-4c03-84e1-d4f832b019e5

1Den højeste individuelle rektale temperaturstigning var 1,15 ºC, som vendte tilbage til normale værdier 24 timer senere.
2Betændelse (< 2 cm) ved injektionen kan observeres. Disse lokale reaktioner reduceres gradvist og forsvinder uden behov for behandling.


Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de respektive kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, adjuvans eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre veterinærlægemidler. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler
Kun raske dyr må vaccineres.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode:
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER