Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til forbedring af perifer og cerebral vaskulær blodcirkulation.

Til forbedring af sløvhed, letargi og generel fremtoning hos hunde.

Administrationsveje og dosering

Basisdosis er 6-10 mg propentofyllin/kg legemsvægt daglig fordelt i to 3-5 mg/kg doser som følger:

Legemsvægt (kg)

 

Tabletter

Daglig samlet antal

tabletter

Daglig samlet dosis (mg/kg)

 

morgen

aften

20 - 33 kg

1

1

2

6,0 - 10,0

34 - 49 kg

3

6,1 - 8,8

50 - 66 kg

2

2

4

6,1 - 8,0

67 - 83 kg

5

6,0 - 7,5

 

For at sikre administration af den korrekte dosis bør dyrets legemsvægt bestemmes før behandling.

En mere nøjagtig dosering kan muligvis opnås ved anvendelse af enten kvarte 100 mg-tabletter eller en kombination af 100 mg og 50 mg tabletter. Hunde på mindre end 20 kg kan gives Vitofyllin 50 mg filmovertrukne tabletter.

Tabletterne kan administreres direkte til bagsiden af hundens tunge eller kan blandes i en lille kugle af mad og skal administereres mindst 30 minutter før fodring.

Bivirkninger

Hund

 

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)

Allergiske hudreaktioner*, opkastning*, hjerteforstyrrelse*

 

*I disse tilfælde skal behandlingen standses.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Der henvises til pkt. 3.7 (Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning).

Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 5 kg.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER