MIRATAZ

Mirtazapin
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

α2-adrenerg receptorantagonist og nor-adrenergt og serotonergt lægemiddel til forøgelse af kropsvægten hos katte.
Transdermal salve (20 mg/g)
Deklaration0,1 g salve indeholder: Aktivt stof: Mirtazapin (som hemihydrat) 2 mg. Hjælpestoffer: Indeholder 0,01 mg butylhydroxytoluen og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningPåføres topisk på den indvendige side af kattens ydre øre. Brug vandtætte handsker. Tryk 3,8 cm salve ud på pegefingeren (brug målestregen på beholderen eller i indlægssedlen til at måle). Brug fingeren til forsigtigt at gnubbe salven ind. Vask din hud, hvis den kommer i kontakt med salven. Der skriftes mellem højre og venstre øre. Den indvendige side af kattens øre kan evt. rengøres med en tør serviet/klud umiddelbart før næste planlagte dosis. Bør ikke anvendes på beskadiget hud.
DoseringKat: 0,1 g salve/kat (2 mg mirtazapin/kat), svarende til en streg salve på 3,8 cm, én gang dagligt i 14 dage. Denne dosis er testet hos katte med en vægt på 2,1 kg-7,0 kg. Gentagelse af behandlingen er ikke undersøgt og bør derfor kun ske efter dyrlægens vurdering af benefit/risk-forholdet.
TilbageholdelsestidKat: Ikke relevant.
OpbevaringKræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning: 30 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28929 145629 1 x 5 g 198,53  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Mirtazapin er en α2-adrenerg receptorantagonist og et nor-adrenergt og serotonergt antidepressivt lægemiddel. Den præcise mekanisme, hvorved mirtazapin inducerer vægtøgning, synes at være multifaktoriel. Mirtazapin er en potent antagonist for 5-HT2- og 5-HT3-receptorer i centralnervesystemet og en potent hæmmer af histamin H1-receptorer. Hæmning af 5-HT2- og histamin H1-receptorer kan forklare molekylets appetitstimulerende virkning. Mirtazapin-induceret vægtøgning kan være sekundær til ændringer i leptin og tumornekrosefaktoren.
Indikationer
Til forøgelse af kropsvægten hos katte, der lider af ringe appetit og vægttab som følge af kroniske sygdomme.
Bivirkninger
Fra sikkerhedsstudier og kliniske studier: Meget almindelige: Reaktioner på påføringsstedet (erytem, skorpedannelse, rester, afskalning/tørhed, flagedannelse, rysten på hovedet, dermatitis eller irritation, hårtab og kløe) og adfærdsændringer (øget vokalisering, hyperaktivitet, desorientering eller ataksi, letargi/svaghed, opmærksomhedssøgende og aggressiv adfærd). Almindelige: Opkastning, polyuri forbundet med reduceret vægtfylde i urin, forhøjet karbamid og dehydrering. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner. I disse tilfælde skal behandlingen skal stoppes. Ved oral indtagelse kan der i sjældne tilfælde ses spytdannelse og rysten i tillæg til de førnævnte (ikke-lokale) reaktioner.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til katte: Der skal bruges til avl, er drægtige eller diegivende. Der under 7,5 måneder gamle, eller som vejer under 2 kg. I tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Der behandles med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI’er), eller som har været behandlet med en MAOI inden for de seneste 14 dage før behandling med dette veterinærlægemiddel.
Interaktioner
Behandling med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI’er), eller behandling med MAOI’er inden for de seneste 14 dage før behandling med dette veterinærlægemiddel, da der kan være en øget risiko for serotoninsyndrom. Mirtazapin kan øge de sedative egenskaber ved benzodiazepiner og andre stoffer med sedative egenskaber (antihistaminer H1, opiater). Plasmakoncentrationerne af mirtazapin kan også øges ved samtidig anvendelse af ketoconazol eller cimetidin.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed og laktation. Må ikke anvendes til avlsdyr.
Cave
Virkningen af veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte under 3 år. Virkningen og sikkerheden ved veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte med svær nyresygdom og/eller neoplasi. Korrekt diagnose og behandling af den underliggende sygdom er vigtig for at behandle vægttab, og behandlingsmulighederne afhænger af sværhedsgraden af vægttabet og den eller de underliggende sygdomme. Behandlingen af en eventuel kronisk sygdom, der er forbundet med vægttab, bør omfatte administration af passende ernæring og overvågning af kropsvægt og appetit. Behandlingen med mirtazapin bør ikke erstatte nødvendig diagnosticering og/eller behandlingsregimer, som er påkrævet for at behandle den eller de underliggende sygdomme, der forårsager det uønskede vægttab. Virkningen af lægemidlet blev kun påvist ved 14 dages administration svarende til de aktuelle anbefalinger. Virkningen og sikkerheden ved veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte, der vejer under 2,1 kg eller over 7,0 kg Undgå direkte kontakt med produktet. Undgå kontakt med det behandlede dyr i de første 12 timer efter den daglige påføring, og indtil påføringsstedet er tørt. Behandlede dyr bør ikke sove sammen med ejeren, især ikke børn og gravide kvinder, i hele behandlingsperioden. Gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, bør undgå håndtering af produktet og kontakt med behandlede dyr i hele behandlingsperioden. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse. Personer med kendt overfølsomhed over for mirtazapin bør ikke håndtere produktet. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl grundigt med rent vand. I tilfælde af kontakt med huden, vask huden grundigt med varmt vand og sæbe. Hvis der forekommer hud- eller øjenirritation, eller hvis produktet indtages utilsigtet, skal der søges øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Bemærkning
Der bør udvises forsigtighed, så andre dyr i husholdningen ikke kommer i kontakt med påføringsstedet, før det er tørt. Ved brug hos katte med nedsat blodvolumen bør understøttende behandling (væsketerapi) iværksættes. Ved brug hos katte med diabetes mellitus bør der regelmæssigt overvåges for glykæmi. Nyresygdom kan medføre reduceret clearance af mirtazapin, biokemiske nyre- og leverværdier overvåges regelmæssigt under behandlingen. I tilfælde af en overdosis bør symptomatisk/understøttende behandling om nødvendigt iværksættes, symptomer på overdosis er: vokalisering og adfærdsændringer, opkastning, koordinationsbesvær, rastløshed og rysten.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org