FIRODYL®VET.

Firocoxib
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Smagskorrigeret delbar tyggetablet der virker smertelindrende og har anti-inflammatorisk effekt i forbindelse med slidgigt og operative indgreb på både knogler og bløddele samt tandkirurgi til hund.
Smagsat tyggetablet (62,5 mg)
DeklarationFirocoxib 62,5 mg.
BrugsvejledningSlidgigt: 5 mg/kg 1 gang daglig. Se nedenstående doseringsskema. Behandlingsvarighed afhænger af det kliniske respons. Da feltstudierne var begrænset til 90 dage, bør længere behandling nøje overvejes og regelmæssigt monitoreres af dyrlægen. Postoperativ smertelindring: 5 mg/kg en gang daglig i 3 dage. Se nedenstående doseringsskema. Behandlingsstart: 2 timer før operation. I forbindelse med ortopædkirurgi kan behandlingen forlænges, efter dyrlægens vurdering.
Legemsvægt (kg) Antal tabletter Dosis (mg/kg lgv)
62,5 mg 250 mg
3,1 0,25 5,0
3,2-6,2 0,5 5,0-9,8
6,3-9,3 0,75 5,0-7,4
9,4-12,5 1 0,25 5,0-6,6
12,6-15,5 1,25 5,0-6,2
15,6-18,5 1,5 5,1-6,0
18,6-21,5 1,75 5,1-5,9
21,6-25 0,5 5,0-5,8
25,1-37,5 0,75 5,0-7,5
37,6-50 1 5,0-6,6
50,1-62,5 1,25 5,0-6,2
62,6-75 1,5 5,0-6,0
75,1-87,5 1,75 5,0-5,8
87,6-100 2 5,0-5,7
DoseringHund: Se brugsvejledning.
OpbevaringUbrugte tabletdele bør opbevares i blisterpakningen og anvendes inden for 4 dage.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år.
BemærkningMed delekærv. Kan deles i 4 lige store dele.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28975 581031 1 x 36 tabl. 181,32  
Smagsat tyggetablet (250 mg)
DeklarationFirocoxib 250 mg.
DoseringHund: Se brugsvejledning for tablet 62,5 mg.
OpbevaringUbrugte tabletdele bør opbevares i blisterpakningen og anvendes inden for 4 dage.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år.
BemærkningMed delekærv. Kan deles i 4 lige store dele.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28974 430628 1 x 36 tabl. 335,18  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Firocoxib er et NSAID, der tilhører gruppen Coxib, som virker ved selektiv inhibition af cyclooxygenase-2 (COX-2). Firooxib har analgetiske, antiinflammatoriske og antipyretiske egenskaber. I in vitro blodprøver fra hund har firocoxib vist sig at være 380 gange mere selektiv over for COX-2 end over for COX-1. Efter oral administration til hund i den anbefalede dosis på 5 mg/kg legemsvægt, absorberes firocoxib hurtigt og tiden til maksimal koncentration (Tmax) er 4,09 (± 5,34) timer. Oral biotilgængelighed er 36,9%. Terminal halveringstid (t½) er 6,77 (± 2,79) timer. Ca. 96% firocoxib bindes til plasmaproteiner. Efter flere orale administrationer opnås ”steady state” ved cirka den tredie daglige dosis. Firocoxib metaboliseres primært i leveren og elimineres fortrinsvis via galde og mavetarmkanal.
Indikationer
Til lindring af smerter i forbindelse med slidgigt og post-operativesmerter i forbindelse med knogle- bløddels- og tandkirurgi.
Bivirkninger
Opkast og diarré er blevet lejlighedsvist rapporteret. Disse reaktioner er generelt forbigående og reversible ved behandlingsstop. Nyre- og leverlidelser er rapporteret i meget sjældne tilfælde hos hunde behandlet med korrekt dosis. I sjældne tilfælde er nervøse reaktioner blevet rapporteret. Ved bivirkninger som opkast, gentagen diarré, fækal okkult blødning, pludseligt vægttab, anorexi, sløvhed eller fald i renale og hepatiske biokemiske parametre, bør behandlingen afbrydes og dyrlæge konsulteres. Som med andre NSAIDs kan alvorlige bivirkninger optræde, som i meget sjældne tilfælde kan være fatale.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver. Må ikke anvendes til dyr yngre end 10 uger eller under 3 kg legemsvægt. Må ikke anvendes til dyr med blødning i mavetarmkanalen, bloddyskrasi eller hæmorrhagiske lidelser. Må ikke anvendes samtidigt med kortikosteroider eller andre non-steroid antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Forudgående behandling med andre antiinflammatoriske midler kan forårsage yderligere eller kraftigere bivirkninger og derfor bør en behandlingsfri periode på mindst 24 timer finde sted før behandling med dette produkt igangsættes. Den behandlingsfri periode skal dog tage hensyn til de farmakokinetiske egenskaber for de tidligere anvendte produkter. Produktet må ikke indgives samtidigt med andre NSAIDs eller glukokortikosteroider. Gastrointestinal ulceration kan forværres af kortikosteroider hos dyr behandlet med NSAIDs. Ved samtidig behandling med stoffer, der påvirker nyreflow såsom diuretika og ACE-hæmmere bør klinisk monitorering igangsættes. Samtidig behandling med potentielt nefrotoksiske lægemidler bør undgås, da der kan være øget risiko for nyretoksicitet. Da anæstetika kan påvirke nyreperfusion bør parental væskebehandling under kirurgiske indgreb overvejes, for at nedsætte potentielle nyrerelaterede komplikationer ved perioperativ behandling med NSAIDs. Samtidig brug af andre aktive stoffer med høj grad af proteinbinding kan konkurrere med firocoxib om binding og dermed føre til toksiske effekter.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse frarådes under drægtighed og diegivning.
Cave
Brug hos meget unge dyr eller hos dyr med formodet eller bekræftet nedsættelse af nyre-, hjerte- eller leverfunktion kan være forbundet med øget risiko. Hvis sådan brug ikke kan undgås, bør disse hunde nøje overvåges af en dyrlæge. Undgå brug til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr. Nøje overvågning anbefales, hvor der er risiko for gastrointestinal blødning eller hos dyr, der tidligere har udvist NSAID-intolerance. Laboratorietests anbefales forud for anvendelse af lægemidlet for at fastsætte baseline af renale og hepatiske biokemiske parametre samt løbende evaluering under, behandlingen. Behandlingen bør afbrydes hvis nogle af følgende symptomer observeres: gentagen diarré, opkast, fækal okkult blødning, pludseligt vægttab, anorexi, sløvhed, fald i renale og hepatiske biokemiske parametre Da tabletterne er tilsat smag, bør de opbevares et sikkert sted udenfor dyr og børns rækkevidde. Vask hænder efter brug af produktet. I tilfælde af selvindgivelse af en eller flere tabletter ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org