TESSIE

Tasipimidine
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Tasipimidin er en stærk og selektiv alfa-2A-adrenoceptoragonist, som hæmmer udskillelsen af noradrenalin fra noradrenerge neuroner, blokerer ubetingede reflekser og modvirker dermed ophidselse.
Oral opløsning/mikstur
BrugsvejledningHvis produktet er beregnet til brug i situationer, hvor hunden skal være alene efter administration, skal der gives en testdosis. Efter administration af testdosen skal hunden observeres i 2 timer for at sikre, at den valgte dosering ikke er forbundet med uheldige bivirkninger, og at det er sikkert at efterlade den behandlede hund uden opsyn. Hunden må ikke fodres fra en time før behandling til en time efter behandlingen, da det kan forsinke optagelsen. En lille godbid er ok for at sikre, at hunden synker opløsningen. Vand kan indtages frit. Ved fortsat symptomer kan redoseres efter tidligst 3 timer, kan doseres op til 3 gange i døgnet. Dosis kan reduceres hvis hunden virker døsig og har ukoordineret bevægelser eller reagerer langsomt ved ejers kald. Start med reduktion af dosis til 2/3 af startdosis, svarende til 20 µg/kg legemsvægt. Nedsættelse af dosis må kun ske i samråd med dyrlægen. Lydangst: Første dosis skal gives en time før den forventede start på den angstudløsende stimulus, så snart hunden viser de første tegn på uro, eller når ejeren observerer en typisk stimulus, der udløser uro eller angst hos den pågældende hund. Separationangst: Dosis skal administreres en time før det forventes, at ejeren forlader hunden.
DoseringHund: Produktet skal administreres oralt i en dosis på 0,1 ml/kg kropsvægt (svarende til 30 µg/kg). Observer hunden. Hvis den angstprovokerende begivenhed fortsætter, og hunden begynder at vise tegn på uro og angst igen, kan en redosering udføres mindst 3 timer efter den foregående dosis. Produktet kan doseres op til 3 gange i døgnet. Produktet er beregnet til kortvarig brug men kan administreres sikkert i op til 9 dage i træk.
OpbevaringOpbevares i køleskab (2–8°C). Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhedsalgspakning: 3 år Efter anbrud: 12 mdr. i køleskab ((2–8°C) eller 1 mdr. under 25°C.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29282 495577 1 x 15 flaske 165,64  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tasimipidin reducerer som en alpha-2-adrenoceptoragonist overaktiveringen af den noradrenerge neurotransmission (forhøjet udskillelse af noradrenalin i locus coeruleus), der er påvist at fremkalde uro og frygt hos forsøgsdyr, der udsættes for stressende situationer.Virkningen indtræder normalt indenfor 1 time efter administration og varigheden er individuel og kan vare i op til 3 timer eller længere. Foruden den angstdæmpende virkning kan tasimipidin forårsage andre kendte dosisafhængige alfa-2-adrenoceptor-medierede farmakologiske virkninger som sedation, smertelindring og nedsat hjertefrekvens, blodtryk og rektaltemperatur.
Indikationer
Kortvarig dæmpning af situationsbetinget angst og frygt hos hunde, fremkaldt af lyde, eller ved adskillelse fra ejer.
Bivirkninger
Meget almindelige i kliniske forsøg: Letargi, kvalme, sedation, adfærdsforstyrrelser (vokalisering, skyhed, desorientering, overreaktion), blege slimhinder, ataksi, diarré, urininkontinens, kvalme, mave-tarminfektion, polydipsi, leukopeni, overfølsomhedsreaktioner, døsighed og anoreksi. Desuden blev fald i hjertefrekvens, blodtryk og kropstemperatur konstateret i prækliniske forsøg hos ikke-angste dyr.
Kontraindikationer
Må ikke bruges til hunde med moderate eller alvorlige systemiske sygdomme (klassificeret som ASA III eller højere), fx hunde med moderat til alvorligt nyre- eller leversvigt eller kardiovaskulære sygdomme. Må ikke bruges til hunde, der er tydeligt sederet af den foregående dosis.
Interaktioner
Brug af andre nerveberoligende midler forventes at forstærke virkningen af tasipimidin, og derfor skal der foretages en passende justering af dosis.
Drægtighed, diegivning og laktation
Sikkerheden er ikke fastlagt under drægtighed og laktation. Må ikke anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
En hund som er sederet må ikke efterlades alene, og må ikke få vand og foder. Sikkerheden ved anvendelse til hunde yngre end 6 mdr. og ældre end 14 år eller som vejer mindre end 3 kg er ikke undersøgt. Anvendes kun i overensstemmelse med benefit-risk forholdet. Sprøjtens nøjagtighed er kun undersøgt ved doser på 0,2 ml og derover. Hunde med behov for doser under 0,2 ml kan derfor ikke behandles. Hold det behandlede dyr varmt da fald i kropstemperatur kan forekomme. Kan fremkalde en indirekte stigning i blodglukose, vurder benfit-risk forholdet til dyr med diabetes. Ved opkastning efter indtagelse overholdes det anbefalede interval mellem to administrationer (mindst 3 timer) før næste administration. Typiske tegn på angst og frygt er gispen, rysten, rastløshed (hyppige skift af plads, løben omkring, hvileløshed, opsøgning af mennesker (holder sig tæt på, skjuler sig bag, gnider sig op ad, følger mennesker), søge skjul (under møbler, i mørke rum), forsøg på flugt, anspændt stivhed (ubevægelighed), spisevægring for både foder og godbidder, uhensigtsmæssig vandladning og afføring, savlen mm. Disse tegn mildnes men elimineres måske ikke helt. Hos ekstremt nervøse, ophidsede eller urolige dyr er niveauet af endogene katecholaminer ofte højt. Den farmakologiske virkning, der fremprovokeres af alfa-2 agonister hos sådanne dyr kan være nedsat. Det skal overvejes at benytte et adfærdsregulerende program, især i tilfælde med kroniske tilstande som separationsangst.
Bemærkning
Den fyldte doseringssprøjte må ikke ligge uden opsyn, dette for at forhindre at børn skaffer sig adgang til produktet. Vask hænder efter brug.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org