Desinfektionsmidler generelt

Forfatter: Desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen.

Revideret: 24. februar 2023.

 

Love og bekendtgørelser, der omtaler anvendelse af desinfektionsmidler

I lov om hold af dyr angives, at ministeren kan hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer og af sygdomme ved at fastsætte regler og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger. Dette gælder bl.a. desinfektion af produkter af dyr samt foder, gødning, slam og andet materiale, som kan være inficeret eller kontamineret. For ejendomme, virksomheder, anlæg, maskiner og transportmidler der anvendes til dyrehold, kan gives særlige krav til rengøring og des­infektion. Ministeren kan også fastsætte regler om eller forbyde anvendelse af desinfektionsmidler (LBK nr. 9 af 06/01/2022).

Desinfektionsmidler er aktuelt beskrevet i op mod 100 gældende dokumenter på veterinærområdet. I det følgende gives en opsum­mering af hvilke områder der er lovgivet på. Den gældende tekst findes lettest på retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk ved søgning på dokument nummer og årstal.

Desinfektionsmidler anvendt til veterinærhygiejne og til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder hører samlet til produkttyper under biociddirektivet. I de kommende år skal alle disse produkter gennemgå en godkendelse. Såfremt dette ikke sker skal produkterne afregistreres (BEK nr. 1569 af 19/12/2022).

Forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme mv.

En dyrlæge skal ved mistanke om forekomst af en husdyrsygdom, som nævnt på liste 1 i “Bekendtgørelse om lister for over smit­somme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligtige sygdomme” (BEK nr. 1171 af 17/07/2020) aflægge besøg i den pågældende besætning, jf. nedenstående bestemmelser.

 • Praksisbilen skal alt efter omstændighederne parkeres i god afstand fra staldområdet.
 • Dyrlægen skal være iført egnet overtrækstøj, som mindst omfatter støvler, overtræksdragt, hue og handsker.
 • Kun nødvendige instrumenter og hjælpemidler må medtages.
 • Staldområder og beboelse må kun betrædes i det omfang, det skønnes absolut nødvendigt for undersøgelsens gennemførelse.
 • Når undersøgelsen er afsluttet, skal dyrlægen foretage en omhyggelig rengøring og desinfektion af instrumenter, hjælpemidler og beklædningsgenstande. Kasserede materialer skal blive på ejendommen.
 • Til desinfektion anvendes et til sygdommen effektivt desinfektionsmiddel eller et andet desinfektionsmiddel efter aftale med føde­vareregionen.
 • Hvis praksisbilen ikke har været parkeret i sikker afstand fra staldbygninger, skal bilens dæk afvaskes og desinficeres, inden ejendommen forlades. Herefter køres direkte til vaskehal.
 • Dyrlægen skal herefter køre direkte hjem. Ved hjemkomsten rengøres praksisbilen indvendigt, ligesom alt tøj og fodtøj, der har været anvendt på ejendommen, vaskes og desinficeres. Herudover bør dyrlægen gå i bad.

Dyrlægen må ikke i 48 timer efter det seneste besøg på en ejendom med mistanke om en smitsom sygdom have direkte eller indirekte kontakt med dyr, der kan smittes af den pågældende syg­dom, medmindre sygdommen i mellemtiden er afkræftet, eller andet er aftalt med Fødevarestyrelsen (BEK nr. 1191 af 24/08/2022).

Ved ind- og udførsel af levende dyr mellem EU-lande og fra og til tredjelande er det et krav, at der findes udstyr til rengøring og desinfektion af udstyr, der anvendes i forbindelse med pålæsning af dyrene (BEK 1159 af 08/08/2022) og ved eksport af fødevarer til tredjelande ses en række specifikke krav til effektiv desinfektion (BEK nr. 1433 af 01/11/2022).

Der findes særskilte regler hvad angår bl.a. desinfektion for samhandel med svin og kvæg inden for EU samt indførsel fra tredjelande. (BEK nr. 755 af 22/07/2019).

Der skal føres optegnelser over stedfunden rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr. Optegnelser skal opbevares i mindst 3 år og forevises fødevareregionen på forlangende (BEK nr. 1312 af 30/11/2010).

(BEK nr. 148 af 06/03/2001) om rengøring og desinfektion af transportmidler tl hovbærende dyr er blevet ophævet.

Ved omsætning af klovbærende dyr ses en række supplerende krav til bl.a. rengøring og desinfektion (BEK nr. 1426 af 03/12/2015).

Samlesteder og eksportisolationsstalde skal, efter hver afsluttet samling af dyr, rengøres og desinficeres efter embedsdyrlægens anvisninger (BEK nr. 54 af 19/01/2023).

For zoologiske anlæg er krav om at gødning skal transporteres i lukkede containere, der rengøres og desinficeres efter brug (BEK nr. 1397 af 02/12/2015).

Dyrehandlere, der holder dyr som led i erhvervsmæssig handel med dyr, skal have lokaler hvori dyrene opbevares, som let kan rengøres og desinficeres (BEK nr. 1366 af 01/12/2017).

Transportmidler og beholdere, der er anvendt ved indførsel af animalske fødevarer, såvel som avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. skal grundigt rengøres og desinficeres før de igen kan anvendes (BEK nr. 1351 af 10/12/2019).

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme
hos produktionsdyr og heste

Ved forekomst eller mistanke om en lang række sygdomme ved dyr, er der opstillet krav til rengøring og desinfektion. I det følgende oplistes kravene for de enkelte sygdomme. For de specifikke krav ved de enkelte sygdomme henvises til bekendtgørelserne.

På grundlag af mistanke om:

 • Kvægpest (BEK nr. 1448 af 12/12/2019)
 • Rift Valley Fever (BEK nr. 678 af 18/05/2020)
 • Vesikulær stomatitis (BEK nr. 1396 af 12/12/2019)
 • Lumpy skin disease (BEK nr. 1484 af 12/12/2019)
 • Svinepest (BEK nr. 1395 af 12/12/2019)
 • Smitsom blæreudslet hos svin (BEK nr. 1483 af 12/12/2019)
 • Smitsom svinelammelse (Teschner syge), (BEK nr. 1393 af 12/12/2019)
 • Brucellose ved svin (BEK nr. 1392 af 12/12/2019)
 • Fåre- og gedepest samt fåre- og gedekopper (BEK nr. 1446 af 12/12/2019)
 • Epizootisk hæmorrhagi hos hjorte (BEK nr. 1452 af 12/12/2019)

Da skal ejeren eller brugeren sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori dyr af modtagelige arter opholder sig, og ved bedriftens ud- og indgange.

Af hensyn til bekæmpelse af:

 • Kvægpest (BEK nr. 1448 af 12/12/2019)
 • Rift Valley fever (BEK nr. 678 af 18/05/2020)
 • Vesikulær stomatitis (BEK nr. 1396 af 12/12/2019)
 • Brucellose (smitsom kalvekastning) (BEK nr. 1152 af 25/07/2022)
 • Brucellose hos får og geder (BEK nr. 1152 af 25/07/2022)
 • Enzootisk kvægleukose (BEK nr. 9 af 06/01/2022)
 • IBR/infektion hos kvæg (BEK nr. 1438 af 11/11/2022)
 • Oksens ondartede lungesyge (BEK nr. 1489 af 12/12/2019)
 • Lumpy skin disease (BEK nr. 1484 af 12/12/2019)
 • Smitsom blæreudslæt hos svin ((BEK nr. 1483 af 12/12/2019)
 • Fåre- og gedepest samt fåre- og gedekopper (BEK nr. 1446 af 12/12/2019)
 • Eepizootisk hæmorrhagi hos hjorte (BEK nr. 1452 af 12/12/2019)

Da skal ejeren eller brugeren påse, at bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter samt transportkøretøjer og andet materiel, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisning.

Der gives en lang række specifikke krav til rengøring og desinfektion, ved mistanke om og udbrud af og bekæmpelse af

 • Klassisk svinepest eller mund- og klovesyge på et slagteri (INS nr. 13215 af 08/07/1985 og BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • Ved bekæmpelse af mund- og klovesyge, (BEK nr. 1261 af 10/12/2004)
 • Kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis (BEK nr. 1447 af 12/12/2019)
 • BVD hos kvæg (BEK nr. 1449 af 12/12/2019)
 • Aujeszkys sygdom (BEK nr. 1252 af 05/09/2022)
 • TGE-virusinfektion hos svin (BEK nr. 1387 af 12/12/2019)
 • Samt ved forekomst af salmonellose og salmonella i kvæg og svin (BEK nr. 1079 af 01/06/2021 og BEK nr. 1493 af 06/12/2022)

Generelt er der krav til rengøring og desinfektion af stalde, båse, inventar og redskaber til kalve, og ved holddrift af kvæg og svin (BEK nr. 1743 af 30/11/2020 og BEK nr.1542 af 30/11/2020).

Ved håndtering og opbevaring af sæd, oocytter og embryoner foreligger en række krav til rengøring, desinfektion og sterilisering af udstyr og materialer mv (BEK nr. 1236 af 10/11/2015, BEK nr.1043 af 14/12/1994, BEK nr. 1493 af 12/12/2019 og BEK nr. 1455 af 12/12/2019).

Betingelsen for inseminering af andres heste er, at inseminøren er iført fod – og overtrækstøj, der kan rengøres og desinficeres, alter­nativt kan tøjet kasseres eller efterlades på ejendommen. Instrumenter og udstyr skal rengøres og desinficeres (BEK nr. 83 af 27/01/2010).

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme hos fjerkræ

Ved mistanke om eller konstateret smitte med Newcastle disease og patogen aviær influenza skal der desinficeres efter fødevareregionens anvisninger ved ind- og udgange samt på diverse andre potentielt kontaminerede områder (BEK nr. 1390 af 12/12/2019, BEK nr. 1468 af 08/12/2015 og BEK nr. 162 af 07/22/2023).

Fødevareregionen kan påbyde forhold omkring op­staldning, rengøring og desinfektion ved forekomst af  hønsetyfus (BEK nr. 1388 af 12/12/2019), ved udbrud af fjerkrækolera (BEK nr. 1389 af 12/12/2019) og ornitose (BEK nr. 1385 af 12/12/2019).

Der er krav om desinfektion af rugeæg og transportmidler der anvendes til hobbyfjerkræ (BEK nr. 1196 af 26/08/2022).

Der er en række specielle krav til fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ samt beskyttelse af æglæggende høner vedrørende lokaler, påklædning, inventar og egenkontrol (BEK nr. 1196 af 26/08/2022, BEK nr. 881 af 28/06/2016). Ved økologiske levekyllinger er en række specielle krav (BEK nr. 63 af 23/01/2023).

I forbindelse med forekomst af salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ, er der særlige krav til rengøring og desinfektion, offentligt tilsyn og egenkontrol (BEK nr. 1819 af 02/12/2020). Lignende krav om bekæmpelse af salmonella gør sig gældende ved rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil (BEK nr. 782 af 02/06/2020).

For struds kræves der indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger, der skal være konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og evt. desinfektion (BEK nr. 1509 af 10/12/2015).

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme hos fisk

Der skal opfyldes en lang række krav til rensning, rengøring og desinfektion i forbindelse med drift og som smittebegrænsende tiltag, ved autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder samt ved markedsføring af akvatiske organismer og produkter heraf (BEK nr. 162 af 07/02/2023).

Et cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsbrug (CIR nr. 13320 af 27/08/1986) giver specifikke anvisninger på behandling af damme og kanaler.

Ved påvisning af smitte af visse smitsomme sygdomme skal alle opdrætsfaciliteter på akvakulturbruget tømmes for vand og rengøres og desinficeres. Dette gælder også for udstyr og materialer mv. (BEK nr. 1451 af 12/12/2019). I forbindelse med udryddelse af egtvedsyge kan der opnås erstatning til rensning og desinfektion i forbindelse med tørlægning for en række dambrug (BEK nr. 2 af 03/01/2014)

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme på andre veterinære områder

I bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning er dels generelle krav til mulighed for rensning, desinficering og rengøring af opstaldningsstederne, opstaldningslokalerne og forsøgsdyrsanlæg. Endvidere er der specifikke krav til rengøring ved de enkelte dyrearter (BEK nr. 2028 af 14/12/2020).

Fødevareregionen skal godkende rengøring og desinfektion i for­bindelse med aflivning af pelsdyrhold, der mistænkes for, eller er smittet med plasmocytose (BEK nr. 1280 af 14/11/2018).

For transportkasser, der skal anvendes ved import af ræve, finnraccoon (mårhunde), mink, ilder og fritter, gælder specifikke krav til desinfektion.

Med henblik på bekæmpelse af skadegørere på bier skal biavlsmateriale der har været udsat for angreb enten destrueres eller desinficeres (BEK nr. 386 af 02/05/2011).

Fødevarer

I bekendtgørelse om fødevarehygiejne er der særlige krav til ren­gøring og desinfektion ved hjemmeslagtninger og strygning af rogn (BEK nr. 1518 af 15/12/2022 og VEJ nr. 9317 af 03/06/2020). Ved genindførsel af fødevarer fra tredjelande kan der kræves udvendig desinfektion af fødevarernes emballage, inden de afsendes fra visse tredjelande. Såfremt dette kræves, skal det kunne dokumenteres, at det anvendte desinfektionsmiddel er godkendt til at inaktivere virus, som forårsager alvorlige husdyrsygdomme (BEK nr. 1351 af 10/12/2019).

Desinfektionsmidler generelt

Fødevarestyrelsen godkender desinfektionsmidler, der skal anvendes i fødevarevirksomheder, mælkeleverende besætninger og om bord på fiskefartøjer, med opbevaring af konsumfisk (BEK nr. 8 af 03/01/2023). En vejledning uddyber denne godkendelsesordning og omfatter endvidere pattedypningsmidler/pattespray og produkter, der anvendes til yverhygiejne før malkning (VEJ nr. 9188 af 26/05/2008). Dog erstatter BEK nr. 8 af 03/01/2023 vejledningen.