Hvad er en forgiftning

En forgiftning er når et dyr udsættes for et stof i en mængde, som giver forbigående eller varige skader på kroppen. Giftstoffets virkning afhænger af mængden samt dyrets fysiologi.

Dyrets reaktion på stoffet kan være akut eller kronisk. Symptomerne kan opstå efter kort, lang eller efter længere tids eksponering for et stof.

Typiske symptomer på en akut forgiftning hos hund er opkast, kvalme, nedsat ædelyst, hypersalivation, diarré, kramper, besværet vejrtrækning og desorientering. Hos katte er symptomerne savlen, opkast, diarré, mavesmerter, rystelser og kramper, slingren, svimmelhed og/eller vejrtrækningsproblemer.

Bemærk, at mange af disse symptomer også kan skyldes indtag af et fremmedlegeme. Se kapitel herom.

Symptomer for de enkelte forgiftninger er beskrevet nærmere under hvert stof.

Årsager til forgiftninger kan være:

  • kemikalier (herunder lægemidler og tungmetaller)
  • pesticider (herunder fungicider, herbicider, insekticider, molluski­cider (sneglemidler) og rodenticider)
  • husholdningsmidler (for eksempel salt, klor og ammoniak)
  • gasser/dampe
  • giftige planter
  • fødevarer eller fodermidler

Forgiftningen sker efter:

  • oral optagelse
  • inhalation
  • hudkontakt (topikal)
  • anden eksponering (f.eks. via øjne, mælkekirtler, uterus eller injektion

En forgiftning kan enten være akut eller kronisk.

Giftigheden er relativ og udtrykkes dels i form af LD50 (dødelig dosis, 50% saf dyrene dør) og dels i form af TD50 (toksisk dosis, 50% udviser tegn på forgiftning).

Følgede gælder for LD50-værdier ved oral indtagelse, målt i mg/kg:

Relativ giftighedLD50-værdi (mg/kg)
Uskadeligt> 2800
Lokalirriterende2000-2800
Sundhedsfarligt200-2000
Giftigt25-200
Meget giftigt< 25

Årsager og symptomer

Virkningerne af toksiske stoffer er lige så forskellige som stofferne selv. Den nøjagtige virkningsmekanisme er kun forstået for få af stofferne. Nogle toksiske stoffer indvirker på metabolismen. Andre forårsager skader på lever eller nyrer, såsom tungmetaller og nogle typer af smertelindrende medicin, herunder acetaminophen og non-steroide anti-inflammatoriske stoffer, NSAIDs (Ibuprofen). Nogle stoffer kan påvirke centralnervesystemet, hvilket kan føre til koma og eventuelt svigt af respirationen og kredsløb. Potentielle giftstoffer i denne kategori omfatter anæstetika (f.eks æther og kloroform), opiater (f.eks morfin og kodein) og barbiturater.

Nogle giftstoffer påvirker direkte luftvejene og kredsløbssygdomme. Kulilte forårsager dødsfald ved at binde til hæmoglobin, der normalt transporterer ilt rundt i kroppen. Visse ætsende dampe kan bevirke at lungerne fyldes med væske, således at dyret druknes. Cyanid forstyrrer respiration på celleniveau. En anden gruppe giftstoffer forstyrrer de elektrokemiske impulser i nervesystemet. Endnu en anden gruppe, herunder kokain, meldrøje, stryknin, og nogle slangegifte (meget sjældent i Danmark), forårsager potentielt dødelige anfald.

Sværhedsgraden af symptomerne kan variere fra ophørt ædelyst og salivation til kramper og død. Det er naturligvis typen af giftstof og  mængden, samt alder, størrelse og generel sundhed af dyret, som bestemmer sværhedsgraden af symptomer og chancerne for helbredelse og/eller overlevelse.