Referencer

Forfatter: Desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen.

Revideret: 24. februar 2023

 

Love og bekendtgørelser, der omtaler anvendelse af desinfektionsmidler

 • Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (BEK nr. 1569 af 19/12/2022)
 • Bekendtgørelse af lov om hold af dyr (LBK nr. 9 af 06/01/2022)

Forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme mv.

 • Veterinærdirektoratets retningslinjer for rensning og desinfektion af transportmidler m.v. (RTL nr. 13010 af 02/01/1985)
 • Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande (BEK nr. 755 af 22/07/2019)
 • Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr (BEK nr. 54 af 19/01/2023)
 • Bekendtgørelse om registrering i CHR og om indentifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler (BEK nr. 1159 af 08/08/2022)
 • Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere) (BEK nr. 1366 af 01/12/2017)
 • Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr (BEK nr.1426 af 03/12/2015)
 • Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske haver m.v. (BEK nr. 1397 af 02/12/2015)
 • Bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr (BEK nr.1305 af 29/11/2010)
 • Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler m.v. til klovbærende dyr samt om afhentning af klovbærende dyr (BEK nr.1312 af 30/11/2010)
 • Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr (BEK nr. 1191 af 24/08/2022)
 • Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (BEK nr. 1351 af 10/12/2019)
 • Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer (BEK nr. 1433 af 01/11/2022

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme hos produktionsdyr og heste

 • Instruks om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge på et slagteri (INS nr. 13215 af 08/07/1985)
 • Bekendtgørelse om ornesæd (BEK nr. 1455 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om TGE-virusinfektion hos svin (BEK nr. 1387 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve (BEK nr. 1743 af 30/11/2020)
 • Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg (BEK nr.1043 af 14/12/1994)
 • Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale (BEK nr. 1236 af 10/11/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest (BEK nr. 1395 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg (BEK nr. 1152 af 25/07/2022)
 • Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder (BEK nr. 1152 af 25/07/2022)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af epizootisk hæmorrhagi hos hjorte (BEK nr. 1452 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper (BEK nr. 1446 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest (BEK nr. 1448 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Lumpy skin disease (BEK nr. 1484 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Rift Valley fever (BEK nr. 678 af 18/05/2020)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsomme blæreudslæt hos svin (BEK nr. 1483 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis (BEK nr. 1396 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest (BEK nr. 1395 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest (BEK nr. 1469 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge) (BEK nr. 1393 af 12/12/2019)
 • Cirkulæreskrivelse om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger på et slagteri ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge eller svinepest (BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge (BEK nr.1261 af 10/12/2004)
 • Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg (BEK nr. 1493 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom (BEK nr. 1252 af 05/09/2022)
 • Bekendtgørelse om BVD hos kvæg (BEK nr. 1449 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg (BEK nr. 1438 af 11/11/2022)
 • Bekendtgørelse om oksens ondartede lungesyge (BEK nr. 1489 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis (BEK nr. 1447 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om brucellose hos svin (BEK nr. 1392 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om inseminering af heste (BEK nr. 83 af 27/01/2010)
 • Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin (BEK nr.1535 af 12/12/2016)
 • Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose (BEK nr. 9 af 06/01/2022)
 • Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg (BEK nr. 1438 af 11/11/2022)
 • Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg og visse andre husdyr (BEK nr. 1493 af 06/12/2022)
 • Bekendtgørelse om salmonella hos svin m.v. (BEK nr. 1079 af 01/06/2021)

Sygdomme hos pelsdyr og kanin

 • Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr (BEK nr. 1280 af 14/11/2018)
 • Bekendtgørelse om hvalpesyge hos pelsdyr (BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • ANVISNING vedrørende rensning og desinfektion efter angreb af hvalpesyge (ANV nr.13010 af 01/01/1987): Anvisningen er ophævet, og der ingen umiddelbar erstatning for den.
 • Meddelelse om importbetingelser for pelsdyr fra de øvrige EF-lande, de øvrige nordiske lande, samt USA og Canada

Sygdomme hos fjerkræ

 • Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle (BEK nr. 1509 af 10/12/2015)
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 af 28/06/2016)
 • Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle (BEK nr. 1410 af 17/10/2022)
 • Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab (BEK nr. 1468 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease (BEK nr. 1390 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza (BEK nr. 162 af 07/02/2023)
 • Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger (BEK nr. 63 af 23/01/2023)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil (BEK nr. 499 af 23/03/2021)
 • Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis) (BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • Bekendtgørelse om hønsetyfus (BEK nr. 1388 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om fjerkrækolera (Pasteurella multocida) (BEK nr. 1389 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (BEK nr. 1819 af 02/12/2020)
 • Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ (BEK nr. 1196 af 26/08/2022)
 • Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ (BEK nr. 1196 af 26/08/2022)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil (nr. 782 af 02/06/2020)
 • Bekendtgørelse om ornitose (BEK nr. 1385 af 12/12/2019)

Sygdomme hos fisk

 • Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v. (CIR nr. 13320 af 27/08/1986)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder (BEK nr. 162 af 07/02/2023)
 • Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer (BEK nr. 1451 af 12/12/2019)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf (BEK nr. 162 af 07/02/2023)
 • Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger og erstatning i forbindelse med udryddelse af egtvedsyge (BEK nr. 2 af 03/01/2014)

Bier

 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier (BEK nr. 386 af 02/05/2011)

Kød og kødprodukter

 • Meddelelse vedrørende rengøring og desinfektion af genbrugsmateriale (CIR1H nr. 9324 af 27/07/2012)

Fødevarer

 • Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (BEK nr. 1518 af 15/12/2022)
 • Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale (VEJ nr. 9317 af 03/06/2020)
 • Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (BEK nr. 1351 af 10/12/2019)

Desinfektionsmidler generelt

 • Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. (BEK nr. 8 af 03/01/2023)
 • Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. (VEJ nr. 9188 af 26/05/2008)
 • Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv. (BEK nr. 2028 af 14/12/2020)