Liste over fødevarer og fodermidler

Allylsennepsolie (Allylisothiocyanat)
Kilder: Sennepsskrå, rapsskrå (glycosidet sinigrin)
Species: Kvæg
Letal dosis: Allylsennepsolie 10 mg/kg, sennepsskrå 5-20 mg/kg
Virkningsmekanisme: Allylsennepsolie inderholder sinigrin, der er atoksisk. Korsblomstrede planter (kålroer, turnips, agersennep, agerkål) indeholder myrosinase. Samtidig fodring med sennepsskrå/rapsskrå og korsblomstrede planter medfører at enzymet myrosinase spalter sinigrin til isopropyl-isothiocyanat og allyl-isothiocyanat (allylsennepsolie), som er slimhinde- og vævsirriterende.
Akutte symptomer: Anoreksi, depression, kolik, diarré, parese, koma
Obduktion: Ødemer ud for bugen, ødem og fortykkelse af vomvæggen, fibrinudsvedninger på vomvæggen, blødninger i løben, hæmorrhagisk enteritis
Behandling: Symptomatisk.

Chokolade (methylxanthin theobromin (3,7-dimethylxanthin) og koffein (1,3,7-trimethylxanthin))
Kilder: Fødevare i husholdninger eller husdyr fodret med biprodukter fra kakaoproduktion (mindre sandsynligt i DK).
Species: Mest almindelig hos hund, men andre species er også modtagelige.
Dosis: LD50 for koffein og theobromin 100-200 mg/kg, men kliniske symptomer og død kan vise sig ved lavere dosis på grund varierende følsomhed overfor methylxanthin.
Virkningsmekanisme: Theobromin kan give forskellige reaktioner hos hunde. Hunde med helbredsproblemer, især epilepsi, er mere påvirkelige af theobromin end sunde hunde. Theobromin kan give uregelmæssig hjerterytme, specielt hvis hunden bliver ophidset. Kredsløbsforstyrrelsen kan være så voldsom, at hunden dør.
Akutte symptomer: Milde kliniske symptomer som opkastning, diarré og polydipsi ses hos hunde som har spist 20 mg/kg, kardiotoksiske effekter ses ved indtag af 40-50 mg/kg, og kramper og død ses ved dosis ≥60 mg/kg.
Diagnose: Anamnese samt kliniske tegn
Behandling: <3-4 timer efter indtag gives brækmiddel (apomorfin 0.1 mg/kg SC). Ses kramper stabiliseres  dyret med Methocarbamol (50-220 mg/kg, IV) eller diazepam (0.5-2.0 mg/kg, IV). Eventuelle hjertearytmi behandles. Aktivt kul kan bruges alternativt.

Cyanbrinte, Cyanid
Kilder: Planter indeholdende cyanid eller cyanogene glycosider. Hørfrøkager (limarin), sudangræs, johnsongræs, durra (dhurrin), fuglekirsebær og blommer (amygdalin) kan indeholde cyanider
Species: Især drøvtyggere
Letal dosis: PO: 1-2 mg/kg. Aerogent 100-150 ppm
Omsætning: HCN absorberes hurtigt og metaboliseres til tiosul-fat, der er atoksisk. Kliniske symptomer er afhængig af mængden af frit HCN
Virkningsmekanisme: Frit HCN eller glykosider, som frigiver HCN. Denne hydrolyse sker under medvirken af planteenzymer eller vommens mikroflora. HCN reagerer med Fe3+ i cytochromoxydase, hvorved elektrontransporten og cellernes stofskifte kompromitteres
Akutte symptomer: Hurtigt forløb (1-2 timer); ophidselse, angst, salivation, skælven, defækationer, svaghed, kramper, kollaps.
Obduktion: Kirsebærrødt blod, lugt af bitre mandler
Analyse: Prøver fryses straks. Cyanidkoncentration i foder >200 ppm (max. 5-6.000 ppm), vomindhold > 10 ppm, lever > 1 ppm
Behandling: 1) Natriumnitrit (1%) 25 mg/kg IV (inducerer methæmoglobin, der binder cyanbrinte i cyanmethæmoglobin). 2) Natriumthiosulfat 25% 1,25 g/kg IV (omdanner det langsomt frigivne cyanbrinte fra cyanmethæmoglobin til det atoksiske thiocyanat). Behandling kan gentages med halverede doser. 3) Artificiel respiration og ilt.

Gossipol
Kilder: Bomuldsfrøkager
Species: Især svin og kalve
Omsætning: Gossipol absorberes fra GI hos énmavede. Stoffet inaktiveres ved metabolisering i drøvtyggeres formaver
Kroniske symptomer: Nedstemthed, dyspnø, afmagring, ødemer
Obduktion: Ødemer, blodophobning, myocarditis
Behandling: Tilsætning af jernsulfat til foderet neutraliserer gossipol (tilsættes i forholdet 1:1).

Hvidløg og løg
Kilder: Husholdning og have
Species: Hund og kat
Omsætning: Allinium forårsager anæmi hos hunde og katte.
Dosis: hvidløg: 3-6 g/kg lgm; løg: 15-30 g/kg lgm
Symptomer: forstyrrelser i mave og tarm. Dyret kan kaste op, få diarré, nedsat appetit, savle og have mavesmerter. Anæmi ved kroniske tilfælde.
Behandling: Emetika, væske terapi og eventuelt aktivt kul.

Lakrids
Kilder: Husholdning
Species: Hund og kat
Omsætning:Lakridsrod (Glycyrrhiza glabra) indeholder en forbindelse kaldet glycyrrhizin, som kan være skadelig for hunde og katte i større mængder. Glycyrrhizin kan forårsage en række toksikologiske problemer.
Dosis: En dosis på omkring 0,3 gram glycyrrhizin per kilogram kropsvægt kan forårsage toksicitet hos hunde. Katte er mere følsomme overfor glycyrrhizin.
Symptomer: Glycyrrhizin kan forårsage forhøjet blodtryk (hypertension) hos hunde og katte. Dette kan være særligt problematisk for dyr, der allerede lider af hjerte- eller nyreproblemer.
Endvidere kan følgende symptomer ses: Nedsat kaliumniveauer, natriumretention, hjerteproblemer samt sjældent toksiske virkninger på nervesystemet.
Behandling: Emetika, væske terapi og eventuelt aktivt kul.

Monensin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Især hest
Letal dosis: PO: Hest 2-3 mg/kg, kvæg 30-40 mg/kg, fjerkræ 200 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes næsten fuldstændig til metabolitter ved første gennemløb af lever.
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kaliumtransporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte og skeletmuskulatur
Behandling: Fjerne foder, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk.

Mykotoksiner
Mykotoksicosis er en sygdom forårsaget af et toksin, der er produceret af en svamp. Hos fjerkræ og svin er dette som oftest som følge af svampevækst i korn og foderstoffer. Hundredvis af mykotoksiner er blevet identificeret, og mange er sygdomsfremkaldende. Mykotoksiner kan have additiv eller endda synergistisk effekt med andre mykotoksiner, smitstoffer og fejlernæring. Mange er kemisk stabile og opretholder deres toksicitet over tid.

Betydningen af mykotoksinproblemer i fjerkræ er sandsynligvis betydelig. Indvirkningen på fjerkræproduktionen kan bedst måles indirekte ved vægttab, nedsat fodereffektivitet, pigmentering af æg, nedsat ægproduktion og nedsat reproduktionsevne. Se speciallitteratur for yderligere detaljer.

Oxalsyre
Kilder: Planter med højt oxalsyreindhold. Sukkerroe (Beta vulgaris), runkelroe (Beta vulgaris var rapa), surkløver (Oxalis spp), svampe
Form: Natriumoxalat og kaliumoxalat er letopløselige. Calciumoxalat er tungt opløselig
Omsætning: Oxalat nedbrydes i vom. Kapacitet for nedbrydning er afhængig af vomflora (tilvænning). Ved stort indtag og lille kapacitet for nedbrydning i vom absorberes oxalat til blod.
Virkningsmekanisme: Forårsager hypocalciæmi, danner calciumoxalatkrystaller i nyre og hjerne, hæmolyserer erytrocytter
Akutte symptomer: Sløvhed, salivation, næseflåd, slaphed, hurtig overfladisk respiration
Obduktion: Akkumulation af calciumkrystaller i nyre og urinveje. Blodophobning af blod i lunger
Behandling: Calciumklorid IV. Dicalciumfosfat kan gives profylaktisk.

Ricin
Kilder: Ricinusbønner. Skaller indeholder ca. 6% ricin
Species: Alle
Letal dosis: Ricinusbønner: hest 0,1 g/kg, får 1 g/kg, svin 1,5 g/kg, kvæg 2 g/kg
Akutte symptomer: Hæmorrhagisk diarré, kolik, mælkeydelsen falder, depression, ataksi, svedudbrud, kramper, kollaps
Obduktion: Væskeophobning i tarm. Svulst og ødem i lever, nyre og milt
Behandling: Symptomatisk. Væsketerapi. Specifik recinantise-rum.

Salinomycin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Svin, fjerkræ
Letal dosis: PO: Rotte og mus 20-60 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes til meta-bolitter ved første gennemløb af lever
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kalium-transporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin-aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte- og skeletmuskulatur
Behandling: Fjerne foder, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk.

Salt (NaCl)
Kilder: Foder (blandingsfejl), saltvand
Species: Kvæg, svin, fjerkræ
Virkningsmekanisme: Øger blodets og vævenes osmolalitet og medfører ledningsforstyrrelser
Akutte symptomer: Diarré med kolik, dehydrering, anoreksi, tørst, ataksi, kramper
Obduktion: Gastroenteritis, ødem i cerebrale cortex, kongestion i nyre
Histologi: Eosinophili
Behandling: Restriktiv vandtildeling. Foderskift.

Selen
Kilder: Planter kan indeholde op til 15.000 ppm. Dansk korn indeholder i gennemsnit 0,01-0,05 ppm
Species: Akut: Især kvæg og får
Letal dosis: PO: 1-10 mg/kg
Akutte symptomer: Hurtig og svag puls, dyspnø, tympanitis, kolik, diarré, cyanose, ataksi, koma
Kroniske symptomer: Hårtab (man og hale), stift hårlag, depression, anoreksi, forvoksede hove, halthed, anæmi
Obduktion: Akut: Blødning, ascites, lungeødem, atoni af glat muskulatur. Kronisk: Hjerteatrofi, levercirrhose, gastroenteritis
Behandling: Symptomatisk. Acetylcystine 140 mg/kg IV efter-fulgt af 70 mg/kg daglig fordelt over 4 doser.

Urinstof
Kilder: Foder, hvor urinstof er anvendt som en nitrogenkilde
Species: Kvæg
Virkningsmekanisme: Urinstof er atoksisk for enmavede dyr, men toksisk for ruminanter, hvor det spaltes i vommen til NH3. Absorption af NH3 resulterer i acidose. NH3/NH4+ blokkerer citronsyrecyclus med efterfølgende stigning i blod-glucose og laktat
Akutte symptomer: Salivation (fråde), tænderskæren, kolik trommesyge, spark mod bugen, dyspnø, muskeltrækninger, ataksi, svaghed, kramper, lammelser
Klinisk kemi: Kliniske symptomer når NH3/NH4+ koncentration i blod > 10 ppm
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger, lungeødem, ammoniaklugt i vommen. Vom pH > 7,5
Histologi: Læsioner i hjerne
Analyse: Prøverne fryses straks for at undgå fordampning af NH3. Foderet Analyseres for urinstof. Urinstofkoncentration i vomindhold: > 800 ppm. NH3/NH4+ koncentration > 20 ppm i blod
Behandling: Eddikesyre (5%) 3-5 l PO (NH3/NH4+ forskydes til fordel for NH4+, der ikke absorberes). Behandling gentages evt. efter 2 timer.

Vindruer og rosiner
Kilder: Fødevare i private hjem
Species: Primært hunde, men også katte kan være modtaglige.
Dosis: 2,8 g rosiner og 19,6 g vindruer/kg kropsvægt forårsager nyresvigt hos modtagelige dyr (ikke alle hunde reagerer).
Virkningsmekanisme: Teorien er at det er svampesporer i frugterne, der ødelægger hundenes nyrer.
Akutte symptomer: Opkast, diarre, mavesmerter, øget tisse-trang, øget drikkelyst, skælven, kramper
Obduktion: Læsioner i nyrer
Behandling: Emetika (apomorfin 0,1mg/kg SC), væske terapi, eventuelt aktivt kul.

Zink
Kilder: Foder indeholdende zink
Species: Svin
Virkningsmekanisme: Forskellige zinkforbindelser optages ikke i samme grad fra tarmen. Zinkkarbonat afgiver hurtigt og let zink-ioner, som hurtigt optages og dermed giver anledning til risiko for forgiftning med zink. Zinkoxid har en lav opløselighed og dermed en langsom afgivelse af zink-ioner, hvorfor forgiftning er sjælden. Det er zink-ionen, som er giftig. pH-forhold i tyndtarmen har betydning for optagelsen. Hvis indholdet af calcium i foderet er lavt, vil optagelsen af zink fra tarmen øges, og dermed forværres symptomerne. Zink indtager kobbers plads i de bloddannende processer, hvilket medfører en nedsat optagelse af jern fra tarmen, og blodmangel bliver resultatet. Dette vil sammen med organskader føre til dyrets død.
Symptomer: En kronisk forgiftning er sjælden entydelig, men følgende symptomer kan observeres: Nedsat foderudnyttelse, dårlig tilvækst, anoreksi samt diarré. I alvorligere tilfælde ses: utrivelighed, træthed, bleghed samt indre blødninger. Døden indtræder efter kortere eller længere tid.
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger i diverse organer. Milt, lymfekirtler og hjerne har ofte blødninger. Bugspytkirtlen er ofte kronisk inflammeret.
Analyse: Diagnose stilles ved påvisning af højt zinkindhold i foderet, og ved påvisning af forhøjet zinkindhold i lever, nyre, bugspytkirtel og knoglevæv.
Behandling: En omgående foderjustering er nødvendig. Først og fremmest skal zinkindholdet reduceres, og der kan forsøges med calcium (Ca) og kobber (Cu) tilskud, idet Ca- eller Cu-ionen kan gå ind og erstatte zink-ionen.