Lægemidler, der ikke må anvendes til konsumdyr

Revideret: 1. juli 2021.

 

Lægemidler med indhold af nedenfor (tabel 2) anførte aktive stoffer må ifølge EU Rådets forordning nr. 470/2009 af 06/05/2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer ikke anvendes til konsumdyr.

MRL-værdier (Maksimalgrænseværdi for restkoncentration) er den maksimale restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof (udtrykt som mg/kg eller µg/kg vådvægt), som kan tillades i animalske fødevarer.

EU Rådets forordning nr. 37/2010 af 22/12/2009 indeholder klassificeringen af aktive stoffer, hvad angår MRL-værdier.

Tabel 1 i forordningen omfatter:
• Aktive stoffer for hvilke ”final” MRL-værdier er fastsat.
• Aktive stoffer for hvilke MRL-værdier ikke er nødvendige (f.eks. mælkesyre).
• Aktive stoffer for hvilke kun ”temporary” MRL-værdier har kunnet fastsættes.

Tabel 2 i forordningen omfatter aktive stoffer for hvilke MRL-værdier ikke har kunnet fastsættes, og som derfor ikke må anvendes til konsumdyr.